- Det mangler en ENØK-milliard i statsbudsjettet

Foto: BNL

Regjeringens seks ENØK-tiltak er puslete. Tiltakene vil i liten grad bidra til omfattende energieffektivisering. Det mener BNL.

Nasjonen har nå en historisk mulighet til å energieffektivisere bygningsmassen vår. Norge bruker nå 40 mrd. på strømstøtte på grunn av en ekstraordinær energisituasjon. - Kun energieffektivisering og utbygging av fornybar energi vil vaksinere oss mot langvarig høye strømpriser. Da er det svært skuffende at regjeringen ikke øker støtten til energieffektivisering til vanlige husholdninger og næringsbygg, sier Guro Hauge, bærekraftsdirektør i Byggenæringens Landsforening.

Olje- og energiministeren har trukket frem at det er et godt tiltak å senke temperaturen i kontorbygg for å redusere energibruken. Det er vel og bra, men gir dessverre liten effekt. – Våre beregninger viser at en temperatursenkning med 1 grad vil gi en besparelse på 0,1 TWh. Det tilsvarer 1 promille av den samlede energibruken i bygg, og 1 prosent av det erklærte målet om å spare 10 TWh, fortsetter Hauge.

Regjeringen skriver at de nå skal bruke 1,1 mrd. til husholdningene på energieffektivisering i perioden 2021-2024. - Dette er ingen ny eller økt satsning, men er kun en fortsettelse av dagens tilskuddsordning gjennom Enova, som dessverre har hatt liten effekt på husholdningenes energibruk. Det vi hadde håpet skulle komme var enkle og effektive tilskuddsordninger som hadde skapt en skikkelig energieffektiviseringsbølge i norske boliger.

Regjeringen øker bevilgningen til Husbanken som skal gi energieffektivisering i kommunale utleieboliger og til lavinntektsfamilier. Det er bra.

Statsbudsjettet inneholder ingen satsing på energieffektivisering i næringsbygg. NVEs analyser viser at det største og enklest tilgjengelige energisparepotensialet er å finne i denne delen av den norske bygningsmassen. Enova hadde tidligere støtte til energieffektivisering i næringsbygg, men den støtteordningen er nå fjernet. Å gjeninnføre denne vil vært et viktig tiltak for alle de bedriftene som ikke er omfattet av strømstøtten, men som fortsatt har svært høye energiregninger.

Regjeringen ønsker å utvide informasjonstilbudet. Det er bra! Manglende kunnskap om energieffektivisering blant huseierne er en reell barriere for å få utløst det store energisparepotensialet. Men, det er avgjørende at dette kombineres med solide økonomiske støtteordninger.

Beregninger utført for BNL viser at vi trenger 4,5 mrd. kroner i årlig støtte til energieffektivisering. Vi har forståelse for at det er et trangt budsjett, men håper at budsjettforhandlingene gir nasjonen en ekstra ENØK-milliard i 2023. Vi forventer at regjeringspartiene på Stortinget og SV til slutt vil komme med en satsing på energieffektivisering som vil gi reell effekt."