Byggenæringens Landsforening

Innhold

Veileder for valg av seriøse aktører

BNL har utarbeidet en veileder for valg av seriøse bedrifter. Målsettingen er at bedriftene gjennom gode valg skal hindre at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i kontraktkjedene. (Veilederen er oppdatert i november 2018).

Om veilederen

BNL anbefaler at sjekklisten og malene innarbeides som en del av bedriftenes kvalitetssystem.

Gjennom veilederen anbefaler BNL viktige seriøsitetsgrep:

 • Begrens kontraktskjedens lengde
 • Ha oversikt over kontraktsmedhjelpere i kjeden og sørg for forhåndsgodkjennelse
 • Forhåndsinnmelding av arbeidstakere på prosjektet
 • Krav om HMS–kort for alle fra dag én på prosjektet
 • Obligatorisk å kreve SKAV – skjema (innhenting av skatt- og avgiftsinformasjon) fra alle kontraktsmedhjelpere
 • Etablere egen rutine for sjekk av faktura
 • Grepene er nedfelt i et forslag til en sjekkliste som er gjennomgående for hele prosjektet.
 • Det er også utviklet maler for tilbudsforespørsel, avklaringsmøte og spesielle kontraktsbestemmelser som skal bidra til seriøsitet.

Veilederen har blitt til gjennom innspill og dialog både med politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet og har også vært drøftet i Seriøsitetsforumet i byggenæringen. Mange av BNLs medlemsbedrifter har også stilt ressurspersoner til disposisjon og har gitt verdifulle innspill til veilederen.

BNL vil oppdatere veilederen i tråd med endringer i lover og regelverk og ut fra risikoanalyser av kriminalitetstrusselen som bedriftene i næringen står overfor.

Det er mange ulike nettbaserte kilder til den informasjonen som må innhentes og sjekkes. Mange bruker både proff.no, gulesider.no og purehelp.no. BNL anbefaler bruk av StartBANK både til sjekk av leverandører og for å automatisere leverandørovervåking.

A - Bedriftssjekk

Kontrollpunkter før tilbudsforespørsel

 

Kontrollpunkter 

Kommentar  

 

A1

Sjekk følgende i www.StartBank.no:

 • Organisasjonsnummer
 • MVA-registrering
 • Registrering i NAV Arbeidstaker – arbeidsgiverregister (AA-register)
 • År i drift
 •  Økonomisk situasjon, kredittsjekk
 • Antall ansatte

Sjekk ved behov også referanser, kvalifikasjoner   og godkjenning som lærebedrift (StartBANK).

Alternativt sjekk bedrift på www.proff.no.
OBS!  inneholder ikke alle sjekkpunkter og har ca 1 års etterslep på økonomisk status.

Foretak med omsetning over 50.000 - skal være momsregistrert.

Kapasitet: Omsetning og ansatte med videre må stå i forhold til oppdragets størrelse. 

OBS!: Enkeltpersonforetak har regnskapsplikt når de i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.

NUF-foretak skal ha norsk representant

A2

Ved innleie, sjekk også:
Bemanningsforetak må være registrert i Arbeidstilsynets   register: Sjekk registering her

Ved innleie fra bemanningsbyrå eller produksjonsbedrift – bruk kun anbefalte avtaler fra BNL/EBA. 

Bedriften som leier   inn arbeidstakere er ansvarlig for at innleie er lovlig. Innleie er etter   arbeidsmiljøloven kun tillatt dersom ett av alternativene nedenfor er   oppfylt:

 •   der det er lov å   ansette midlertidig etter arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav a til e. Dette   gjelder vikartilfellene   (typisk der man leier inn en tømrer i en periode hvor en ansatt tømrer er   sykemeldt) eller når arbeidet er av såkalt midlertidig karakter (dvs. at det ikke   er et fast behov. For eksempel sesongarbeid og arbeidstopper), eller
 •   der det er inngått en tidsbegrenset skriftlig avtale med   tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, eks. Fellesoverenskomsten for byggfag.

OBS! Nye regler om innleie som trer i kraft 2019.. (se egen sak)

Ved innleie fra bemanningsforetak, gjelder egne regler (likebehandlingsprinisippet mv.).

Ta kontakt med BNL/EBA 

Ta kontakt med  juridisk avdeling i BNL ved spørsmål.

 

 

A3

 

Utenlandske foretak som ikke er registrert i Norge:

Merk at alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må ha et norsk organisasjonsnummer.

Det tar noe tid å gjennomføre nødvendige offentlige registreringer.

For nærmere info: Miniguide fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

 

A4

Etter bedriftssjekk - tilbudsforespørsel

For å sikre at tilbudet oppfyller kravene fra   byggherren og hoved-/totalentreprenør i kontrakten, bruk: Mal for tilbudsforespørsel

I tilbudsforespørselen vedlegges fullmakt for   innhenting av skatt- og avgifts informasjon som underleverandøren skal   underskrive og returnere sammen med tilbudsbrevet: Skavfullmakt  

Varighet av fullmakt anbefales satt lik   prosjektets varighet.

Sjekk særlig om byggherren har stilt krav om faglærte   og lærlinger på kontrakten. Slike krav må videreføres i kontrakt med   underentreprenører.  

Ved tilbudsforespørsel til utenlandske foretak bør   det spesifiseres at tilbudet skal oppfylle krav i norsk regelverk, herunder:

 • Krav til minstelønn
 • Krav til arbeidstid

Eventuelle innvilgede unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i   arbeidsmiljøloven skal dokumenteres

 • Krav til deltakelse i vernearbeid

BNLs spesielle kontraktbestemmelser for   underentrepriser inneholder krav til fagarbeidere (pkt. 11) og lærlinger   (pkt. 12). Byggherren vil i mange tilfeller også ha stilt krav om dette. Se   pkt. C om Kontraktsinngåelse nedenfor for videreføring av byggherrens   spesielle kontraktbestemmelser.

 

B - Avklaringsmøte

Kontrollpunkter i avklaringsmøte.

B1

Bruk: Mal for avklaringsmøte

Tilgjengelig kapasitet

 • Kan oppdraget fullføres med egne ansatte?
 • Oppgi antall egne ansatte for oppdraget
 • Oppgi eventuelle underleverandører (underentreprenører og   innleie)
 • Sjekk underleverandører etter punktene A1 – A3
 • Få bekreftelse på at underentreprenøren vil oppfylle krav til faglærte og lærlinger på kontrakten. Se BNLs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise (pkt. 11 og 12) og eventuelle strengere krav fra byggherren. Følg opp ved inngåelse av  kontrakt.
 • Sjekk om byggherren har stilt krav om kun ett ledd UE (Oslo kommune m.fl.).
 • Sjekk om byggherren har stilt ytterligere krav.

Kommentarer:Vurdere egne ansatte i foretaket mot   opplysninger om antall ansatte i StartBANK eller f.eks. www.proff.no

 

 

B2

Forhåndsinnmelding av arbeidstakere

Underentreprenøren skal forhåndsinnmelde alle arbeidstakere (ansatte og innleide) til  byggeplassens prosjektledelse før oppmøte.

 

Bruk av underleverandører krever skriftlig   forhåndsgodkjennelse

Bruk av underleverandører (underentreprenør og innleie) krever skriftlig samtykke fra hoved-/totalentreprenør.

 

Viktig at dette overholdes (pkt. 1 og 2 i BNLs spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprise)   

 

Merk at enkelte byggherrer også krever skriftlig   forhåndsgodkjennelse av UE og innleie (Oslo kommune m.fl)

B3

Ansvarsrett

Avklar om underentreprenøren skal ha selvstendig ansvarsrett for sine arbeider.

 

B4

Krav om HMS-kort

Bekreftelse på at alle arbeidstakere på prosjektet vil ha HMS-kort før oppstart for adgang til byggeplass.

 

B5

Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Bekreftelse på at alle arbeidstakere får:

 • Lønns- og arbeidsvilkår iht.  allmenngjøringsforskrifter
 • Lønns- og arbeidsvilkår iht. landsomfattende tariffavtale etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter der denne kommer til anvendelse

 

B6

 

Registrering av utenlandske foretak:

Merk at alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må ha et norsk organisasjonsnummer. Bekreftelse på registrering må foreligge før oppstartmøte.

Rapportering til sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk underleverandør, samt alle arbeidstakere som arbeider på rapporteringspliktig kontrakt skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker på skjema RF 1199.

 

 

Se skjema: RF 1199

B7

Fullmakt for innhenting av skatte- avgiftsinformasjon (SKAV-skjema)

Underentreprenøren skal ha underskrevet på fullmakt til å innhente skatte- og avgiftsinformasjon fra Registerinfo.

 

Underskrevet fullmakt sendes til: registerinfo@skatteetaten.no

 

 

B8

Forsikring og sikkerhetsstillelse

Før inngåelse av kontrakt skal følgende foreligge:

 • Lovpålagt yrkesskadeforsikring (bekreftelse fra forsikringsselskap/mekler)
 • Ansvarsforsikring (kopi av betalt polise)
 • Tingskadeforsikring (entreprenørforsikring, som kopi av betalt   polise)

Til oppstartmøtet skal foreligge:

 • dokumentasjon av sikkerhetsstillelse (bankgaranti fra norsk finansinstitusjon anbefales))

StartBANK har oversikt over forsikringer for   registrerte bedrifter. Sjekk at forsikringen dekker antall ansatte.

OBS! Yrkesskadeforsikring for utenlandsk   arbeidstaker, som ikke er medlem av norsk trygd, følger regelverket i hjemlandet og må dokumenteres. 
 Se Oppstartmøte pkt. D1 

B9

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø   (SHA)

Følgende krav behandles i avklaringsmøtet:

 • Internkontrollsystem
 • Dokumentert  sikkerhetsopplæring
 • Deltagelse  i vernearbeid
 • Språk i henhold til kontrakt
 • Overlevert   SHA-plan, senest i oppstartmøte
 • Sertifikater

For utenlandsk  personell skal eventuell sertifisering fra hjemlandet sendes til Arbeidstilsynet

C - Kontraktinngåelse

C - KONTRAKTSINNGÅELSE

C1

Ved inngåelse av avtale med underentreprenør bruk:

 • Standardkontrakt og byggblankett (NS)
 • BNLs spesielle kontraktsbestemmelser for underentrepriser
 • Viderefør byggherrens spesielle kontraktbestemmelser

Både BNLs spesielle kontraktsbestemmelser for underentrepriser og byggherrens spesielle kontraktsbestemmelser må inntas i avtalen med underentreprenør. Dette kan gjøres ved at man i byggblanketten under "særlige bestemmelser" angir at: "Følgende dokumenter er en del av avtaledokumentet:

1)    Entreprenørens spesielle bestemmelser

2)    Konkurransegrunnlaget med byggherrens spesielle kontraktbestemmelser (vedlagt) I den grad byggherrens spesielle bestemmelser omhandler de samme forhold som entreprenørens spesielle bestemmelser og er strengere, gjelder byggherrens spesielle bestemmelser.

     

Sjekk hvilken standardkontrakt byggherren har valgt og bruk relevant underentreprisestandard og tilhørende byggblankett.

Eventuelle avvik fra BNLs spesielle kontraktsbestemmelser  må angis under "særlige bestemmelser" i byggblanketten.

 Se spesielle kontraktsbestemmelser

Ta kontakt med BNL/EBA ved behov for bistand. 

D - Oppstartsmøte

Før oppstart på en byggeplass.

D - OPPSTARTMØTE

D1

FØR OPPSTART AV ARBEID PÅ BYGGEPLASS

Før oppstart skal sikkerhetsstillelse dokumenteres.

Sjekk at underentreprenøren har mottatt SHA-plan for innarbeiding i internkontrollsystemet.

Ved bruk av utenlandske foretak skal det senest ved oppstartmøte dokumenteres: 

 • Registrering med organisasjonsnummer i Brønnøysundegistrene
 • Krav om innrapportering av kontrakt gitt til utenlandsk underleverandør   (underentreprenør og innleie) og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal   rapporteres til sentralskattekontoret for utenlandssaker ihht. Skatteforvaltningsloven   7-6 på skjema RF-1199. Underleverandør er ansvarlig for at slik rapportering   skjer.
 • Trygdeavgift   ved utenlandsk arbeidstager skjema A-1/E 101

 

 

 

 

 

OBS: Utenlandsk arbeidskraft:

Ved krav om redusert skattetrekk når trygdeavgift betales til hjemlandet, må dette bekreftes ved fremleggelse av A-1/E 101

E- Gjennomføringsfasen

E -  GJENNOMFØRINGSFASEN

E1

Utfør kontroll av HMS-kort

A) Elektronisk adgangskontroll med bruk av HMS-kort

B) Stikkprøve av at arbeidstakere bruker HMS-kort, og dermed har gyldig adgang til byggeplassen

Arbeidstakere uten gyldig HMS-kort bortvises fra byggeplass 

Sjekk status på HMS-kort her

Gyldig HMS-kort er ingen garanti for gyldig ansettelsesforhold. Stikkprøver med kontroll av arbeidsavtaler anbefales

 

E2

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår (påseplikt)

Hvor aktivt hoved-/totalentreprenør  må gå til verks ved påseplikten beror på om det benyttes kjente eller ukjente underleverandører i kontraktskjeden.

Ved bekymringsmelding og ønske om innsyn fra tillitsvalgte skal det innhentes dokumentasjon av arbeidsavtaler,  timelister og lønnsslipper fra underleverandører.

Kjente underleverandører:

 • Stikkprøver av HMS-kort på et tilfeldig valgt tidspunkt og dermed har gyldig adgang til byggeplassen. Sjekk også at rett person bruker kortet ved kontroll av annen gyldig legitimasjon.
 • Ved mistanke om brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår skal det  iverksettes kontroll ved innhenting av   arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste. Påse at lønn ikke er dårligere enn allmenngjort lønn.

Sett en kort frist for fremleggelse av dokumentasjon.

Dersom brudd på kravene til lønns- og   arbeidsvilkår avdekkes, skal det settes en kort frist for retting av   forholdet.

Ukjente underleverandører:

 • Stikkprøver av HMS-kort på et tilfeldig  valgt tidspunkt
 • Stikkprøver av lønns og arbeidsvilkår ved innhenting av arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste
 • Ved mistanke om brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår skal det iverksettes kontroll ved innhenting av arbeidsavtale, lønnsslipp og timeliste. Påse at lønn ikke er dårligere enn allmengjort lønn

Sett en kort frist for fremleggelse av dokumentasjon.

Dersom brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår avdekkes, skal det settes en kort frist for retting av forholdet.

Oversikt over regelverket:

 

 

E3

Forebygging av fakturasvindel  

 • Sjekk om organisasjonsnummer på faktura stemmer med det som er oppgitt i kontrakt.
 •   
 • Sjekk prosjektnummer stemmer med det som er oppgitt i kontrakt.
 •   
 • Vis varsomhet ved korte betalingsfrister og eposter vedrørende betaling som fremstår som sendt fra leder/intern epost. Dette kan manipuleres og bedrifter bør ha rutiner for å forebygge fakturasvindel.
 •   
 • Kontroller at bankkonto tilhører foretak på faktura (ved første gangs faktura og ved endring av kontonr.)

 

Lenker og nedlastninger

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt