Markedskommentar februar 2020

Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

Publisert

Coronaviruset har vist at internasjonal uro og hendelser raskt endrer rammebetingelsene også for norsk byggenæring.

NHO har sluppet sitt første av fire økonomiske overblikk i 2020. De varslet at koronaviruset har ført til stengte fabrikker i Kina. Det har skapt økt usikkerhet for norsk økonomi. Utviklingen kommer etter at veksten avtok gjennom høsten i fjor og videre framover ventes den å bli svakere.

Snart lønnsoppgjør
Teknisk beregningsutvalg sin foreløpige rapport beregner lønnsveksten for byggfagsarbeideren til 2,8 % (tall fra SSB sier vekst på 3,1 %) i 2019, det er lavere enn i industrien og nesten en hel prosent lavere enn i staten. Hvis staten med oljefondet i ryggen blir lønnsledende i Norge vil det redusere konkurranseevnen raskt og totalt endre rammevilkårene for lønnsdannelsen i næringslivet. Det viktigste i årets oppgjør blir at stat og kommune faktisk følger rammene som gis i frontfaget og som næringslivet lojalt har holdt seg til.

Nedgang i ledige stillinger i bygg og anlegg
Tallet på ledige stillinger i bygg og anleggsvirksomhetene var på 4 200 4.kv. det er en nedgang på 1100 fra forrige kvartal og forsterker nedgangen fra 2. til 3. kvartal.

Ved årsskriftet var det 5 367 580 mennesker som bodde i Norge, det er en vekst på nesten 40 000. samtidig blir det færre yngre og flere eldre. Det var fall i befolkningen i 235 av 422 kommuner. Innvandring holder befolkningsveksten oppe i mange av disse kommunene og nå er nettoinnvandringen er nå på linje med 2016. Til de tallene er det litt usikkerhet siden SSB ikke har vært så flink til å telle de som utvandrer slik at nettoinnvandringen kan være lavere.

Boligprisene opp
I følge Eiendom Norge steg Boligprisene med 3,3 prosent nominelt i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden slik de måler det. NBBL har også sluppet tall som viser at folk tror boligprisene skal opp. I et marked som styres så mye av psykologi er det et viktig prisdrivende element.

Det ble bygd omtrent like mye i 2019 som i 2018. 31 643 igangsettingstillatelser til boliger ble gitt i 2019, fire færre boliger enn 2018. Totalt 3 923 000 m2 til bolig og 5 619 700 m2 til annet enn bolig, begge deler marginalt mindre enn i 2018 i følge byggarealtallene fra SSB.

Gjeldsvekst
Gjeldsveksten avtar, men er fortsatt høy. Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,1 prosent måneden før. Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 641 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 4,9 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,0 prosent måneden før. Samtidig kommer det også tall som viser at flere misligholder forbrukslånene sine.