Målrettede og grønne tiltak er veien ut av pandemien

Publisert

– BNL mener at veien ut av pandemien må bidra til at vi sørger for at byggenæringen kan skape varige verdier gjennom å opprettholde aktivitet, sysselsetting og verdiskapingen i hele Norge basert på klima- og miljøvennlige løsninger, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I nøkkeltallene fra revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at utsiktene for økonomisk vekst er svekket, mens arbeidsledigheten anslås å bli noe høyere enn tidligere anslag.

– Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, men vi har levd under svært strenge smittevernsrestriksjoner i lang tid. Dette påvirker også byggenæringen. Målrettede tiltak for at arbeidsledigheten ikke biter seg fast må prioriteres, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår at kommunene skal få 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021 på grunn av koronapandemien. Kommunene får mellom 2 og 2,4 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Regjeringen gir også 250 millioner kroner ekstra for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

– For byggenæringen er det viktig at kommunene bruker deler av de frie midlene til å få ordre ut i markedet og redusere vedlikeholdsetterslepet. Det er avgjørende at ordretilgangen holdes oppe, og at bedriftene får en nødvendig forutsigbarhet. Byggeprosjekter må ikke bli salderingsposter, sier Sandnes.

Kompensasjonsordningen forlenges
Fristen var opprinnelig satt til 1. juli, men nå vil ordningen vare fram til 1. november. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å målrette ordningen mot bedrifter som har hatt størst omsetningsfall.

Regjeringen foreslår også at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021. Regjeringen vil vurdere varigheten på nytt dersom det blir behov for det.

– For byggenæringen er det viktig at permitteringsregelverket fortløpende vurderes. Dette for å kunne innføre tilsvarende regler - både arbeidsgiverperioden og permitteringsperiodens lengde  - for  våre bedrifter som for bedrifter som ble rammet tidlig i krisen.

Satsingen Grønn plattform, som skal sikre bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst, får økt bevilgningen med 100 millioner kroner. Fra før er det satt av 1 milliard kroner over tre år.

– Det behov for økt innovasjon i byggenæringen for å sikre at vi velger de smarteste løsningene og for å nå klimamålene.  Det er også nødvendig at også den etablerte FOU-satsingen for byggenæringen må utvides, sier Sandnes.

Det settes 90 millioner kroner settes av til å planlegge Ringeriksbanen.

– Vi forventer at oppstart av prosjektet ikke skyves ut i tid, avslutter Sandnes.