Kraftig økning i bruk av overtredelsegebyr

Nyhet, HMS

Publisert

Thorkil Aschehoug, advokat og fagansvarlig HMS i BNL

Thorkil Aschehoug, advokat og fagansvarlig HMS i BNL. Foto: Moment Studio.

Arbeidstilsynets bruk av overtredelsesgebyr har økt kraftig de siste par årene, og særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Hvert gebyr har etter loven en maksimalramme på ca 1,5 millioner kroner.

- Mens tallet på vedtatte gebyrer i bygge- og anleggsbransjen var 13 og 37 i hhv. 2015 og 2016, var tilsvarende tall 131 og 340 i hhv. 2017 og 2018. Vi har med andre ord sett en økning på 918 % fra 2016 til 2018, forteller BNLs advokat/fagsjef HMS, Thorkil Aschehoug.

Dom om overtredelsegebyr mot byggherre for brudd på byggherreforskirft
Gebyrer ilegges ikke bare de utførende, men også byggherrer, forklarer Aschehoug. Han viser blant annet til en fersk dom fra Oslo tingrett som slo fast at Arbeidstilsynets gebyrvedtak på kr 250.000 mot et mindre byggherreselskap, var gyldig. Saken gjaldt byggherrens brudd på byggherreforskriften og dennes krav til forhåndsmelding, koordinering, SHA-plan og oversiktslister. I utmålingen av gebyret la tingretten vekt på at byggherreforskriften er et sentralt regelverk for bransjen og at overtredelsene vitnet om manglende forståelse for rollen som byggherre.

I dommen vises det til tre øvrige eksempler på at Arbeidstilsynet den siste tiden har ilagt byggherreselskaper overtredelsesgebyr for brudd på byggherreforskriften. De øvrige tre sakene gjaldt gebyrer på hhv. kr 600.000, 300.000 og 250.000, hvor gebyrene ble gitt for regelverkbrudd av samme type som i tingrettens sak, forklarer Thorkil H. Aschehoug i BNL.

- Dette bekrefter inntrykket vårt av at tilsynets gebyrpraksis innen bygg og anlegg har blitt kraftig intensivert de siste 2-3 årene, sier Aschehoug.