Høringssvar ny fagskolelov

Forslaget til ny fagskolelov er en oppfølging av forslagene til tiltak i Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning, som ble vedtatt av Stortinget i mai. (29. september 2017).