Endringer i arbeidsmiljøloven

BNLs innspill til Arbeids- og sosialkomiteen: Sak: Prop. 73 L (2017–2018). ( 24. april 2018)