Digitalisering av BAE-næringen: Veikartet 2.0 igangsettes

Publisert

Bilde av Jon Karlsen

Prosjektleder for prosjektet Veikart 2.0 Jon Karlsen håper at toppledere i næringen engasjerer seg.

I BNL har det blitt arbeidet intenst siste månedene med å forberede et arbeidsunderlag for prosjektet Veikart 2.0. Prosjektleder Jon Karlsen håper at toppledere i næringen engasjerer seg.

Prosjektet videre bygger blant annet på alt det gode arbeidet som ble gjort med Veikart 1.0, og i arbeidet som er gjort i Bygg21.

– Målet med prosjektet er å skape forståelse og eierskap til ytterligere digitalisering av norsk byggenæring. Prosjektet vil rette seg spesielt mot toppledere og viktige beslutningstakere i næringen. Det vil bli nedsatt arbeidsgrupper for de enkelte problemstillingene beskrevet i hypotesene under, sier Jon Karlsen.

Det blir i disse dager sendt ut invitasjon til en rekke toppledere som representerer alle parter i hele verdikjeden (inkludert myndigheter). Disse skal utgjøre en styringsgruppe som ledes av adm. dir. Jon Sandnes.

– Arbeidet videre vil ta utgangspunkt i åtte hypoteser som vi ønsker å få diskutert og forankret i næringen. Disse utgjør arbeidsunderlaget som vil bli bearbeidet av eksperter i arbeidsgrupper og fremlagt for behandling i styringsgruppen. Vi ønsker og håper på god og bred deltakelse i styringsgruppen, sier Karlsen.

De åtte hypotesene som skal bearbeides og diskuteres er:

  1. Bransjens problem er dårlig lønnsomhet og svak produktivitetsutvikling sammen med økende ny konkurranse.
  2. Det mest samfunnsnyttige og viktigste lederansvaret du kan ta, er å sørge for å drive bedriften lønnsomt slik at den kan investere, utvikle seg og drive bærekraftig.
  3. Den eneste reelle muligheten vi har i byggenæringen i Norge (med de høye lønnskostnadene vi har i Norge) for å møte den økende globale konkurransen, er å ta i bruk ny kompetanse og ny teknologi (digitalisere /industrialisere).
  4. Digitalisering må ikke bli konsulentmat. Industrialisering / digitalisering må topplederen ta fullt eierskap i. Bedriftens strategi og hva som gir målbare økonomiske effekter, må være styrende for hva som digitaliseres.
  5. Et digitalt veikart for håndverkeren på Røn er helt annerledes enn for Veidekke eller Glava.
  6. I bransjen må vi gjøre noen felles valg og det er noe vi må samarbeide om. (Felleskomponenter).
  7. Uten at bestillerne bruker sin bestillermakt for å tvinge frem digitale løsninger kommer vi ingen vei.
  8. Nye digitale løsninger gir store muligheter for forenklinger og store besparelser i forretningsprosessene.

 – Arbeidsunderlaget med hypotesene vil bli presentert i en rekke fora i de kommende uker. Bla på Bygg Reis Deg (Digitalt forum) og i Sammen 2020, sier Karlsen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å bidra, kontakt prosjektleder i BNL Jon Karlsen.

Kontakt:
Jon Karlsen
Prosjektleder digitalisering, BNL
jon.karlsen@bnl.no