Hva innebærer de nye innleiereglene for bedriftene?

Publisert

Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak og et totalforbud mot innleie i byggenæringen i Oslo, Viken og Vestfold. De nye reglene trådde i kraft 1. april 2023, med en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. Her gir vi en kort oversikt over de nye reglene og hvilke konsekvenser de får for virksomhetene. Vi har også lagt ut en lenke til Regjeringens egen veileder om innleiereglene.

20. desember sendte departementet ut ny informasjon ifbm. ikrafttredelse av nytt lovverk om innleie.

De viktigste punktene er:

 • Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. 
 • Forbud mot innleie fra bemanningsforetak innføres for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
 • Alle innleide får rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år.
 • Tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise.

Oversikt over endringene

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Det vil si at ved midlertidige behov som i forbindelse med sesong, arbeidstopp eller prosjekt, kun vil være tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

Det innføres forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Innen området for forbudet vil det etter 1. april ikke være noen mulighet for innleie fra bemanningsforetak. Forbudet fremgår av forskrift der "bygningsarbeid" og "byggeplass" er nærmere definert.

Alle innleide får rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

Grensen mellom innleie og entreprise blir justert. Dette kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.


Overgangsregler og konsekvenser for bedriftene

Innstrammingene i innleieregelverket som nå er vedtatt av Stortinget, vil få store konsekvenser både for bemanningsbedrifter og for de bedriftene som leier inn arbeidskraft. Ettersom innleie er en praktisk måte å skaffe arbeidskraft ved midlertidige behov, vil innstrammingene gjøre det vanskeligere å få tak i nødvendig arbeidskraft.

NHO og BNL har derfor advart sterkt mot disse endringene. Når det nå er klart at endringene vil tre i kraft om kort tid, er det viktig at bedriftene skaffer seg en oversikt over hvilke avtaler virksomheten har for ulike typer personell, og gjør nødvendige tilpasninger.

De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men det er gitt en overgangsperiode på tre måneder for konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet, og oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

Denne overgangsperioden gjelder både for den generelle innstrammingen (opphevingen av adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter») og forbudet mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-området. Dette betyr at nye regler først får virkning fra 1. juli 2023 for mange inngåtte avtaler. Selv om man dermed har noe tid til å omstille seg, anbefaler vi å starte arbeidet allerede nå med å vurdere hvilken betydning endringene får for bedriften.

Innleie utenfor forbudssonen – hva gjelder nå?

Ansettelser - hovedregel

Den sterke, klare hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det er imidlertid adgang til å ansette midlertidig eller leie inn hvis vilkårene for dette er oppfylt. Det ligger i dette at innleie kun skal skje i begrenset omfang. Det er også viktig å være klar over at vilkårene er strenge.

Hva endres fra 1. april?

Fra 1. april blir det blant annet innført et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-regionen. Her finner du mer informasjon om endringene: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/innleie-av-arbeidskraft/ny-innleie-2023/

Hvordan blir bedriftene utenfor forbudssonen berørt?

Utenfor forbudssonen vil det etter 1. april 2023 kun være tillat å leie inn fra bemanningsforetak i følgende tilfeller:

 • I samme utstrekning det kan avtales midlertidig ansettelser etter § 14-9 bokstav b-c
  • Obs! Dette innebærer i praksis at det kun er anledning til å leie inn i vikartilfellene
 • Når arbeidsgiver og tillitsvalgte har inngått skriftlig avtale om innleie etter § 14-12 (2)
  • Obs! Denne muligheten gjelder kun for bedrifter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett

Dette gjelder for bedrifter utenfor forbudssonen som ikke er bundet av tariffavtale

Utenfor forbudssonen er endringen størst for bedrifter uten tariffavtale – de mister muligheten til å leie inn for arbeid av midlertidig karakter og kan i praksis kun leie inn i vikartilfellene etter 1. april – for eksempel leie inn en vikar for en arbeidstaker som er sykmeldt eller har ferie. Det blir ikke lenger adgang til å leie inn for å dekke opp for eksempelvis arbeidstopper eller sesongarbeid.

Hvordan kan disse bedriftene løse sitt behov for ekstra arbeidskraftsbehov etter 1. april?

 • Bedriftene bør først vurdere om de kan øke grunnbemanningen i virksomheten ved å øke antall fast ansette.
 • Et annet alternativ er å leie inn arbeidskraft fra en annen produksjonsbedrift.
 • Er det grunnlag for å ansette midlertidig direkte i egen bedrift? Bedriftene må være oppmerksomme på at vilkårene for midlertidig ansettelse er strenge og det er viktig at de foretar en nøye vurdering av om vilkårene er oppfylt før de evt ansetter midlertidig – se nærmere på Arbinn: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/midlertidige-ansettelser/
 • Bedriftene kan vurdere om utfordringene kan løses ved å innføre gjennomsnittsberegning av arbeidstiden eller benytte overtid?
 • Utsetting av oppdrag ved å benytte reelle entrepriser kan også være et alternativ.

Dette gjelder for bedrifter utenfor forbudssonen som er bundet av tariffavtale[1]

Bedrifter som er tariffbundet kan leie inn på grunnlag av avtale med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2). Dette kan de fortsette med etter 1. april. Det er viktig å være klar over at det ikke er tilstrekkelig å være tariffbundet for å leie inn, men bedriften er avhengig av å bli enig med tillitsvalgte om en avtale. I disse tilfellene vil det være avtalen med tillitsvalgte som utgjør grunnlaget for innleien, og det er ikke krav om at vilkårene for midlertidig ansettelse er tilstede. Innleien må altså skje innenfor de rammer avtalen trekker opp.

Hvilke krav stilles til avtalen med de tillitsvalgte?

Bestemmelsen gir de lokale parter kompetanse til å inngå avtale om innleie. Det innebærer at sentrale parter ikke skal "godkjenne" avtalen eller pålegge nærmere hvilket innhold avtalene skal ha. Tillitsvalgte kan heller ikke bringe andre tema inn i forhandlingene. Dette skal være en lokal avtale basert på lokale forhold.

Loven oppstiller følgende krav til avtalen:

 • Avtalen må være skriftlig
 • Avtalen må gjelde tidsbegrenset innleie
 • Den må inngås med tillitsvalgte som representerer et flertall av ansatte i den aktuelle kategori arbeidstakere.

Hvordan bør bedriften gå frem for å få en avtale på plass?

Det er den lokale klubben som kan inngå avtale om innleie, og det er de lokale parter som skal avgjøre om innleie er nødvendig for å løse de konkrete behovene for arbeidskraft i bedriften. Videre er det opp til de lokale parter å fastsette innholdet i en slik avtale - for eksempel for hvilken periode innleie kan foretas. Hvis din bedrift har behov for å leie inn, anbefales det at du tar nærmere kontakt med tillitsvalgte med sikte på at dere i fellesskap kan bli enige om innholdet i en avtale om innleie.

Her finner du veileder for bedrifter som skal leie inn arbeidskraft, inkl. eksempler på avtaler og protokoller: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/innleie-av-arbeidskraft/prosessveileder-innleie/#part11

Plikt til å drøfte med tillitsvalgte

Både arbeidsmiljøloven og Fellesoverenskomsten for byggfag(FOB) inneholder bestemmelser om drøftelsesplikt. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle bestemmelser:

 • Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av innleid arbeidskraft, jf. Aml. § 14-12 (3)
 • I henhold til FOB bilag 14, punkt 1.2. har bedriften en plikt til å drøfte med tillitsvalgte dersom de ønsker å leie inn eller sette bort deler av arbeidet.
  • Merk at drøftelsesplikten etter FOB ikke bare gjelder innleie, men også bortsetting av arbeid (entreprise).

I protokollen bør det fremgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfang og varigheten for innleien/utsettingen, jf. merknad til ovennevnte bestemmelse i FOB.

______________________________

Viktige lenker om innleie

Les Regjeringens veileder om innleie, trykk her.

For å lese BNLs dokument om midlertidige ansettelser, trykk her.

For å lese BNLs artikkel om "Innleie og kranførere", trykk her.

For å lese NHOs artikkel på Arbinn "Hvordan forbereder du bedriften på de nye innleiereglene, trykk her. 

NHOs samleside med relevant informasjon om innleie finner du her.

For å lese NHOs innleieveileder, trykk her

For å se NHOs webinar om innleie, trykk her

Regjeringens pressemelding fra den 20. desember 2023 finner du her.

Forskriften om totalforbud i Oslo-regionen finner du her.

Nytt fra Statsråd ifbm. innleie datert 20. desember finner du her. 

For å spørre noen av BNLs arbeidsrettsadvokater om innleie, send en epost til

[1] Tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, for eksempel Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)