Kranførere og innleie - Ulike problemstillinger

Publisert

Foto: Christen Stenby

BNL får mange henvendelser om kranførere i lys av de nye innstramningene i innleieregelverket. Mange bedrifter har leid inn kranførere fra bemanningsforetak, men dette kan man ikke fortsette med på samme måte etter regelendringene. Nedenfor gjøres det nærmere rede for en del typiske problemstillinger.

Vil bruk av kranførere som ikke er ansatt i egen bedrift være å anse som innleie eller entreprise?

BNL har fått spørsmål om bruk av kranførere er å anse som innleie eller entreprise. Dette kan det ikke gis et generelt svar på, men det må vurderes konkret i hvert enkelte tilfelle. Når det skal avgjøres om en tilknytning er å anse som en entreprise el innleie må det foretas en helhetsvurdering der en rekke momenter er av betydning. Se mer om dette her:  Entreprise i stedet for innleie? Klassiske kjennetegn ved entreprise vil være at det er leverandøren som har ansvar for sluttresultatet av jobben og er den som leder arbeidet. Dette er de avgjørende momentene i helhetsvurderingen som skal foretas.

Nedenfor nevnes et par eksempler.

  • En variant er innleie av en eller flere kranførere, det vil si kun personell, uten kran eller annet utstyr, typisk fra et selskap som er spesialisert i å leie ut kranførere. Arbeidet ledes av bestiller. Dette er innleie.
  • Et annet tilfelle er at en entreprenør setter ut "kranjobben" på et prosjekt til et eget selskap som er spesialisert på dette – som en underentreprise. Da stiller underentreprenøren med kran, kranfører og annet utstyr. I tillegg vurderer selskapet selv hvordan kranløftene skal foretas, hva de kan løfte, hva de eventuelt ikke kan løfte osv. I tillegg vil eventuelle skader gå på forsikringen til underentreprenøren. Vår vurdering har vært at dette vil være en entreprise, ikke innleie.

Fra 1. april ble det innført en ny bestemmelse i loven som har til hensikt å klargjøre grensen mellom innleie og entreprise. Se nytt punkt 5 i arbeidsmiljøloven §14-12. Departementet skal utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise. BNL vil legge ut informasjon om denne så snart den er klar.

Vi anbefaler alle våre medlemmer å ha et bevisst forhold til hvordan kranførere tilknyttes bedriften. Hvis dere for eksempel kjøper inn krantjenester som en underentreprise, er det viktig at dere ikke gjør dette på en måte som innebærer risiko for at det i realiteten blir å anse som innleie. Hvis en leveranse kun består av arbeidskraft, det er avtalt en timeavhengig pris og det er uklart hvem som leder arbeidet, kan det være risiko for at dette er å anse som innleie.

Ta gjerne kontakt med BNLs advokater for rådgivning om dette: BNLs advokater

 

Vil kranførere være omfattet av det såkalte spesialistunntaket?

I forskriften om innleie fra bemanningsforetak § 3 b fremgår det at innleie er tillatt uavhengig av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-12 når det gjelder "innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt".

BNLs klare vurdering er at kranførere faller utenfor dette spesialistunntaket.

Det er mulig kranførere i en viss utstrekning kan defineres som "arbeidstakere med spesialkompetanse", men unntaket fra innleieforbudet har som tilleggsvilkår at arbeidstakere med spesialkompetanse også skal "utfører rådgivnings- og konsulenttjenester i et klart avgrenset prosjekt". BNLs vurdering er at kranførere som fører kran ikke vil kunne falle inn under unntaket i det de ikke utfører rådgivnings- og konsulenttjenester.

 

Hvilke alternativer foreligger?

Alternativer til å leie inn kranførere fra bemanningsforetak kan være:

  • Ansette kranførere direkte i egen bedrift, på hel- eller deltid. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast, men det er adgang til å midlertidig ansettelse når vilkårene for dette er oppfylt. Du kan lese mer om midlertidig ansettelser her: Dette gir grunnlag for midlertidig ansettelse
  • Leie inn kranførere fra andre produksjonsbedrifter.
  • Kjøpe inn krantjenester som reell entreprise.

 

Her finner du informasjon om de nye reglene for innleie, inkludert spørsmål og svar mm: Nye regler om innleie 2023