Publisert

Innspill til finanskomiteen: Revidert nasjonalbudsjett 2021

BNL mener at veien ut av pandemien må bidra til at vi sørger for at byggenæringen kan skape varige verdier gjennom å opprettholde aktivitet, sysselsetting og verdiskapingen i hele Norge basert på klima- og miljøvennlige løsninger. Statsbudsjettene og revidert må bidra til det.

Byggenæringen har for det meste klart å holde hjulene i gang, men vi har levd under svært strenge smittevernsrestriksjoner i lang tid. Dette påvirker også byggenæringen. Det er både oppsagte og permitterte innenfor næringen og det må gjennomføres målrettede tiltak for at ledigheten ikke skal bite seg fast.

BNL støtter forslagene om forbedring av kommunenes økonomi. BNL får melding fra medlemsbedrifter om at det er færre oppdrag i markedet fra kommunene og det er viktig at markedet tilføres oppdrag slik at vedlikeholdsetterslep kan tas inn, både for bygninger, vann og avløp og  innenfor veisektoren. For BNL er det derfor viktig at kommunene bruker store deler av de frie midlene til å få ordre ut i markedet og redusere vedlikeholdsetterslepet. Det er avgjørende at ordretilgangen holdes oppe, og at bedriftene får en nødvendig forutsigbarhet for investeringer i nytt utstyr og å holde folk i arbeid. 250 millioner kroner til å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene er også viktig. Byggenæringen er ordrebasert og manglende ordre vil fort bidra til permitteringer og at arbeidsplasser går tapt.

BNL støtter at det satses mer på jernbane, de store veiprosjektene og at det bevilges midler til blant annet E18, E39 og riksvei 4.

BNL støtter også at det bevilges midler for oppstart av planleggingen av Ringeriksbanen. Prosjektet må ikke skyves ut i tid.

BNL støtter at kompensasjonsordningen forlenges. Den må vare så lenge myndighetene stenger ned bedrifter på grunn av smittevernhensyn.

Regjeringen foreslår også at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021. Regjeringen sier at den vil vurdere varigheten på nytt dersom det blir behov for det.

For byggenæringen er det viktig at permitteringsregelverket fortløpende vurderes. Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang til nå, men hvis det blir færre oppdrag fremover må næringen ha de samme vilkår når det gjelder permitteringer som andre har hatt til nå.

BNL støtter også forslagene om økte midler for å få mennesker utenfor arbeidslivet i arbeid.

Satsingen Grønn plattform, som skal sikre bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst, får foreslått økt bevilgningen med 100 millioner kroner, støttes av BNL.

Det er stort behov for økt innovasjon i byggenæringen for å sikre at vi velger de smarteste løsningene og for å nå klimamålene.  Det er også nødvendig at også den etablerte FOU-satsingen for byggenæringen utvides.