Publisert

Høringsinnspill til Næringskomiteen Statsbudsjettet 2021

Under er BNLs innspill til Næringskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2021.

Innspill fra BNL til statsbudsjettet for 2021 - næringskomiteen 

  • Byggenæringen bidrar gjennom å opprettholde aktivitet og verdiskapingen i hele Norge.  
  • Veien ut av krisen går gjennom vekst, og klima- og miljøvennlige løsninger 
  • Forskning og innovasjon skal være med å bidra til en grønn og bærekraftig omstilling av samfunnet og byggenæringen.  

Et drøyt halvt år har gått siden Norge stengte ned. Byggenæringen har holdt hjulene i gang med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene, takket være gode ordrereserver, men med høy beredskap for å unngå smittespredning. De ulike markedene i byggenæringen er rammet forskjellig av koronaepidemien. Medlemsbedriftene melder nå om en økning i kansellering av ordre og leveranser, og usikkerheten øker. BNL er bekymret for bedriftenes ordretilgang og de neste 18-24 månedene vil bli svært tøffe for store deler av bygg- og anleggsnæringen. Skal vi sikre fremtidens kompetanse og arbeidsplasser i næringen, må vi sørge for at aktiviteten og verdiskapingen opprettholdes i hele landet. 

Skal byggenæringen kunne være en viktig del av løsningen og utviklingen frem til et bærekraftig samfunn og et nullutslipssamfunn, må næringen ha krefter til å komme gjennom dagens krise.  

BNL mener at regjeringens forslag til statsbudsjett ikke i tilstrekkelig grad har forslag til ekstraordinære tiltak for å møte denne krisen og den ekstraordinær situasjon i byggenæringen er i og vil være i det kommende året. 

Regjeringen foreslår en økning i de frie midlene til kommunene på 2 milliarder i budsjettforslaget. Dette er på ingen måte tilstrekkelig med midler til kommunene for at disse skal kunne realisere ekstraordinære og gryteklare byggeprosjekter som kan kompensere for markedsnedgang i private investeringer.  

For å unngå permitteringer og oppsigelser er det en klar forventning fra næringen om at kommunene og fylkene må tilføres målrettede midler for å fremskynde og realisere offentlige byggeprosjekter. Det er ingen forslag i budsjettet som tilsier at dette vil kunne skje i en slik grad byggenæringen trenger og har bedt om. 

BNL mener at byggenæringen har behov for motkonjunkturtiltak som kan bidra til at gryteklare og samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter kommer ut i markedet. Dette er ikke minst viktig for bedriftene i distriktene.  

Stortingsmeldingen Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser som ble lagt fram i april 2019 er nevnt i budsjettet, men det sies ingenting om handlingsplanen som er under utarbeidelse for å følge opp meldingen, nemlig Handlingsplan for grønne og innovative offentlige anskaffelser. Bygg og anlegg er plukket ut som en av sektorene i arbeidet med planen. BNL venter vi spent på denFor BNL vil et viktig punkt i en slik handlingsplan være at det offentlige skal stille klima- og miljøkrav i anskaffelser. 

Ett annet viktig tiltak for å få prosjekter raskt ut i markedet er etablere Lille Doffin på anskaffelser.no. NHO foreslå dette i juni 2018 og BNL støttet forslaget. BNL sendte 1. april 2019 innspill til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan Lille Doffin kan brukes for bygge- og anleggskontrakter, men forslag til krav for disse kontraktene.  

Skal det skapes arbeidsplasser må bedriftene ha markedsadgang. For mange representerer det offentlige en stor del av markedet og når det offentlige bruker store rammeavtaler blir det vanskelig for de mindre bedriftene å være med å konkurrere om oppdragene. Forhøyelsen av terskelverdien har derfor gjort at mange små bedrifter og gründere sliter med å komme seg inn på det offentlige markedet. Lille Doffin vil være et godt verktøy for at flere små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om offentlige oppdrag, og det offentlige får flere tilbydere å velge mellom. 

BNL vil også peke på bevilgninger til teknisk industrielle institutter og næringsrettet forskning, og viser her til innspill fra bransjer i BNL.  

Last ned