Publisert

BNLs høringsinnspill til  kommunal- og forvaltningskomiteen

Vedlagt er BNLs innspill til statsbudsjettet for 2021 til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Innspill fra BNL til statsbudsjettet for 2021 - kommunalkomiteen

  • Byggenæringen bidrar gjennom å opprettholde aktivitet og verdiskapingen i hele Norge.  
  • Veien ut av krisen går gjennom vekst, og klima- og miljøvennlige løsninger og fortsatt aktivitet i kommuner og fylkeskommuner. 
  • Investeringene må være bærekraftige og grønne.  

Byggenæringen (bygg, anlegg og eiendom) er landets største fastlandsnæring målt i verdiskapning og med tilsammen 350 00 årsverk utover hele Norge. Der det bør mennesker er også byggenæringen tilstede.  

Et drøyt halvt år har gått siden Norge stengte ned. Byggenæringen har holdt hjulene i gang med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene og med høy beredskap for å unngå smittespredning. De ulike markedene i byggenæringen er rammet forskjellig av koronaepidemien. I siste medlemsundersøkelse i NHO, sier medlemmene i BNLs bransjer at ordrereserven er i ferd med og tømmes og at usikkerheten øker. Det meldes også om færre offentlige oppdrag å regne på. BNL er derfor bekymret for bedriftenes ordretilgang fremover.  Skal vi sikre fremtidens kompetanse og arbeidsplasser i næringen, må vi sørge for at aktiviteten og verdiskapingen opprettholdes. Forutsigbarhet i kommunale og fylkeskommunale prosjekter er avgjørende og det er viktig at plan- og byggesakprosesser i kommunene prioriteres, slik at ikke pågående og nye prosesser stopper opp.  

 For byggenæringen er det derfor viktigst at den normale aktiviteten opprettholdes og at gryteklare og samfunnsøkonomiske prosjekter igangsettes. Slike prosjekter vil også normalt være med å utløse private prosjekter og kan samtidig også være med å oppveie for bortfall av noen private prosjekter i den situasjonen vi er i nå. Prosjekter i offentlig sektor er effektive motkonjukturtiltak. 

 Kommunene vedtar sine budsjetter i slutten av november og i desember. Når Regjeringen venter med å avklare rammebetingelsene for kommunene til november så kommer man i ufase med årshjulene til kommunene. Dette forsterker usikkerheten for byggenæringen.  

 Tiltak som hjelper bedrifter å opprettholde arbeidsplasser i byggenæringen i hele landet: 

  • tilleggsproposisjonen som er varslet å komme i november må inntektstapene i kommunesektoren bli kompensert, slik at ikke byggeoppdragene blir salderingsposter. Dette er også viktig for å stimulere privat sektor. 
  • Kommunens investeringsmidler må økes med ytterligere 1,5 milliarder slik at den totalt økes med ca 10 prosent.  
  • BNL støtter forslaget til Husbankens ramme for 2021, men rammen må økes ytterliggere dersom det er nødvendig for å opprettholde boligbyggingen. 
  • Det forslås å bevilge 100 millioner til tilskuddsordning til fylkesveiene. Disse veiene er viktig for næringstransport i distriktene og det er viktig at vedlikeholdsetterslepet tas igjen så raskt som mulig. Vedlikeholdet må ikke gå på bekostning av drift av veiene.  

 Tiltak som stimulerer til grønn omstilling: 

  • Kommunalbankens midler må brukes til å stimulere kommuner til bærekraftige og sirkulære innkjøp av bygg, rehabilitering/ombygging og infrastruktur.  
  • Energioppgradering, forlenget levetid på bygg og tilpasning av boliger til eldre må sees i sammenheng i jfr. regjeringserklæring og stortingsvedtak 438.  

 Tiltak som sikrer kompetent og tilgjengelig arbeidskraft 

Fylkeskommune har et helthetlig ansvar for utviklingen av næringslivet i sin region. I dette ligger også utvikling av den kompetansen næringslivet i regionen har brukt for. Utdanning tilligger utdanningskomiteen i Stortinget, men det er avgjørende at disse to områdene ses i sammenheng. Det blir ingen god næringsutvikling dersom ikke fylkene tilbyd nødvendige skoleklasser i både Vg1, men også særlig i Vg2 i den videregående skolen. 

Andre tiltak 
BNL støtter forslaget om midler til digitalisering i offentlig sektor. Digitalisering også for byggenæringen vil bidrar til bedre prosjekter og sømløse prosesser, og vil bidra til at vi står bedre rustet til å møte fremtiden.  

 

Last ned