Innspill til stortingsmelding om langsiktig verdiskaping av norske energiressurser

Byggenæringens Landsforening, BNL, viser til pressemelding fra OED 12. november om at det skal utarbeides en stortingsmelding om den langsiktige verdiskapingen av norske energiressurser.

I nedenstående innspill gir vi noen korte innspill på vegne av våre 15 bransjer som representerer hele byggenæringen fra produksjon av materialer, planlegging, oppføring, drift, vedlikehold avhending av bygg og anlegg/infrastruktur. Forøvrig viser vi til NHOs høringssvar.

BNL mener følgene temaer må behandles grundig i meldingen:
1. Energieffektivisering av bygninger Skal man ha størst mulig verdiskaping av energiressursene må de brukes effektivt og optimalt. Bygg er en stor bruker av energi. Ca 40 % av den stasjonære energien i Norge brukes i bygninger, (boliger og yrkesbygg). En effektivisering av energibruken i bygg vil gi mange arbeidsplasser i byggenæringen. Eksempelvis vil realisering av regjeringens mål om å spare 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030 kunne gi 80 000 arbeidsplasser over 10-årsperioden. Spart energi ved etterisolering og oppgradering av bygningskroppen gir varig sparing og av energi som vil tilgjengeliggjøres for verdiskaping ved elektrifisering av samfunnet på andre området. Det vil også redusere behovet for ny kraftutbygging med de økonomiske og miljømessige følger en slik utbygging har. Det er ytterligere potensiale for å spare energi i bygg også etter 2030, noe flere rapporter fra blant annet Sintef viser. BNL stiller seg til disposisjon for å detaljere innspillet som gjelder energieffektivisering av bygninger. BNL ber om at meldingen må peke på viktigheten av å ha forsterkede insentiver for energieffektivisering av den eksisterende bygningsmassen.
2. Elektrifisering av byggevareindustri Spart energi i bygninger kan eksempelvis brukes til å elektrifisere norsk industri. Norsk byggevareindustri ligger langt framme internasjonalt ved at de kan dokumentere lave utslipp og har god, kvalitetssikret og internasjonalt anerkjent miljødokumentasjon i form av en EPD (Environmental Product Declaration). Dette gjør norsk byggevareindustri konkurransedyktig i utlandet.

2
BNL mener det må legges til rette med gode rammebetingelser for videre elektrifisering og annen klima- og miljøvennlig energiomlegging av norsk industri.
3. Biodrivstoff produsert i Norge Byggenæringen ønsker å bli utslippsfri, men foreløpig er man, på grunn av manglende teknologi og investeringer, henvist til å bli fossilfri og gradvis bli utslippsfri. I en overgangsperiode vil det være nødvendig for norsk bygg- og anleggsnæring å bruke biobasert drivstoff i større maskiner og utstyr. De fleste store anleggsmaskiner kan eksempelvis bruke avansert biodiesel i stedet for vanlig diesel. I mange prosjekter er dette innført, men biodieselen er stort sett importert. Produksjonen av energien skjer ikke i Norge og skaper få arbeidsplasser, slik det burde vært mulig. Bruken av importert HVO fører også med seg en stor import av palmeolje som kunne vært unngått ved sertifisert produksjon innenlands. BNL mener man raskt må legge til rette for produksjon av 2. generasjons biodrivstoff i Norge som har kapasitet til å dekke behovet for fossilfritt drivstoff inntil elektrifisering eller hydrogen kan erstatte fossilt drivstoff. Selv om biodrivstoff vil være en midlertidig løsning i Norge vil det senere være mulig å eksportere biodrivstoff til land som ikke har samme mulighet for elektrifisering. Dette vil skape langsiktige verdier i Norge.