Byggenæringens Landsforening

Innhold

Permittering innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans kan frita arbeidstakeren fra sin plikt til å arbeide, samtidig som arbeidsgiveren blir løst fra plikten til å betale lønn.

Permittering fritar arbeidsgiver for den lønnsplikt han har overfor den ansatte i henhold til arbeidskontrakt. Dette er en ordning som NHO og LO har forhandlet seg til for at arbeidsgiver ikke skal behøve å si opp de ansatte i en kortere periode med mangel på arbeid. Hovedavtalen mellom LO/NHO har dannet mønster for mange andre tariffavtaler. Disse har dannet mønster for praksis også utenfor avtalens område, det vil si arbeidsforhold uten tariffregulering.

Gjeldende regler:

  • Arbeidergiverperioden er 2 dager frem til 31. august - deretter 10 dager
  • 26 uker med dagpenger ved permittering - fra 1 november 52 uker

Lov om lønnsplikt under permittering

Arbeidstakeren har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiveren i en arbeidsgiverperiode den første tiden etter at permitteringen er iverksatt.

Arbeidsgiverperiodens lengde er 2 arbeidsdager ved hel og delvis permittering frem til 31. august deretter 10 dager. Etter arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt i 26 uker i løpet av 18 måneder.  Etter fritaksperioden på 26 uker gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt.

NB! Fra 1 november utvides permitteringsperioden til 52 uker.

Ved hel permittering utbetales ytelse fra arbeidsgiver tilsvarende gjennomsnittlig lønn for en arbeidsdag, og ved delvis permittering skal utbetalingen tilsvare den prosentvise reduksjonen av arbeidstiden den enkelte uke.

Å permittere en arbeidstaker for mindre enn 50 prosent av arbeidstiden, vil være lite praktisk, idet dette gjør at arbeidstakeren ikke vil være berettiget til dagpenger

Skyldes permit­teringen brann, ulykker eller naturomstendig­heter gjelder det ingen arbeidsgiverperiode og varslingstiden er 2 dager. Arbeidsgiver er heller ikke pliktig til å betale lønn i arbeidsgiverperioden hvis permitteringen skyldes arbeidskamp.

Etter arbeidsgiverperioden har arbeids­takeren krav på dagpenger fra trygden etter folketrygdloven. Det kan være verd å merke seg at rett til dagpenger først oppstår når vanlig arbeidstid er redusert med minst 50%. Retten til dagpenger er tidsbegrenset. En arbeidstaker som i løpet av de siste 18 måneder har vært helt eller delvis permittert uten lønn i 26 uker til sammen, har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver for den overskytende periode. Sagt med andre ord når trygdeperioden er utløpt vil arbeidsgiveren være forpliktet til å betale lønn. Dette innebærer at permittering i tradisjonell forstand, med fritak fra lønnsplikten for arbeidsgiveren, ikke kan iverksettes for mer enn 26 uker.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt