Permittering

Permittering innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans kan frita arbeidstakeren fra sin plikt til å arbeide, samtidig som arbeidsgiveren blir løst fra plikten til å betale lønn.

Permittering fritar arbeidsgiver for den lønnsplikt han har overfor den ansatte i henhold til arbeidskontrakt. Dette er en ordning som NHO og LO har forhandlet seg til for at arbeidsgiver ikke skal behøve å si opp de ansatte i en kortere periode med mangel på arbeid. Hovedavtalen mellom LO/NHO har dannet mønster for mange andre tariffavtaler. Disse har dannet mønster for praksis også utenfor avtalens område, det vil si arbeidsforhold uten tariffregulering.

Gjeldende regler:

  • Arbeidergiverperioden er 10 dager
  • 52 uker med dagpenger ved permittering - og ble varslet utvidet 11. januar: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/id2827853/

Lov om lønnsplikt under permittering

Arbeidstakeren har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiveren i en arbeidsgiverperiode den første tiden etter at permitteringen er iverksatt.

Arbeidsgiverperiodens lengde er 10 dager. Etter arbeidsgiverperioden er arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt i 26 uker i løpet av 18 måneder.  Etter fritaksperioden på 26 uker gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt.

NB! Fra 1 november ble permitteringsperioden utvidet til 52 uker og ble varslet utvidet 11. januar: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/id2827853/Ved hel permittering utbetales ytelse fra arbeidsgiver tilsvarende gjennomsnittlig lønn for en arbeidsdag, og ved delvis permittering skal utbetalingen tilsvare den prosentvise reduksjonen av arbeidstiden den enkelte uke.

Å permittere en arbeidstaker for mindre enn 50 prosent av arbeidstiden, vil være lite praktisk, idet dette gjør at arbeidstakeren ikke vil være berettiget til dagpenger

Skyldes permit­teringen brann, ulykker eller naturomstendig­heter gjelder det ingen arbeidsgiverperiode og varslingstiden er 2 dager. Arbeidsgiver er heller ikke pliktig til å betale lønn i arbeidsgiverperioden hvis permitteringen skyldes arbeidskamp.

Etter arbeidsgiverperioden har arbeids­takeren krav på dagpenger fra trygden etter folketrygdloven. Det kan være verd å merke seg at rett til dagpenger først oppstår når vanlig arbeidstid er redusert med minst 50%. Retten til dagpenger er tidsbegrenset. En arbeidstaker som i løpet av de siste 18 måneder har vært helt eller delvis permittert uten lønn i 26 uker til sammen, har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver for den overskytende periode. Sagt med andre ord når trygdeperioden er utløpt vil arbeidsgiveren være forpliktet til å betale lønn. Dette innebærer at permittering i tradisjonell forstand, med fritak fra lønnsplikten for arbeidsgiveren, ikke kan iverksettes for mer enn 26 uker.

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
  • Bjarne Brunæs
  • Advokat/ forhandler
  • Iwona Kilanowska
  • Rådgiver/forhandler

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt