- Norge ved et vendepunkt i energipolitikken

Publisert

Foto: BNL

Energikommisjonen slår fast at det er et like stort potensial for energieffektivisering og lokal energiproduksjonen, som i de store kraftutbyggingene frem mot 2030. På denne måten kan man raskest redusere strømutgiftene til folk og bedrifter, og sikre kraftforsyningen de nærmeste årene. Dette må bli et vendepunkt for energipolitikken i Norge, mener Byggenæringens Landsforening.

Energikommisjonen påpeker i NOU-en det store potensialet for energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Flertallet i kommisjonen viser til et potensial på 15- 20TWh energieffektivisering, 5-10 TWh solenergi, og 6-11 TWh fra varmepumper. Til sammen innebærer dette et potensial på 26-41 TWh i 2030. Det er like stort som det samlede potensialet kommisjonen viser til vindkraft, havvind og vannkraft.  

Statskraft har varslet at Norge kommer til å ha et kraftunderskudd allerede i 2027. - For å unngå denne situasjonen er det avgjørende med raske tiltak. De større kraftutbyggingene tar lengre tid å komme i gang med. Energieffektivisering og lokal energiproduksjon er tiltak som kan iverksettes med en gang, sier BNLs bærekraftsdirektør Guro Hauge.  

Energikommisjonen peker på en rekke konkrete tiltak og virkemidler som bør gjennomføres: 

  • Nasjonalt effektiviseringsløft for bygningsmassen over en 7-års periode
  • Gjeninnføre og utvide støtteordningen til Enova. Ordningen må omfatte tilskuddet til modne og velprøvde teknologier.
  • Enovas mandat må endres til å omfatte energieffektivisering
  • Utrede krav til at offentlige leier kontorlokaler med energikarakter A og B
  • Opprette prøveordning der håndverksbedrifter kan få støtte til å bistå kundene i energieffektiviseringstiltak
  • Etablere et kompetanse- og informasjonsprogram for byggeiere og byggenæringen
  • Bransjen bør utvikle gode bransjestandarder for energiløsninger
  • Komponentkrav og krav til bygningsmessige løsninger ved trinnvis rehabilitering
  • Ambisiøse mål for rehabiliteringstakten for offentlige bygg
  • Revisjon av energimerkeordningen

- Med Energikommisjonens NOU har regjeringen fått en tydelig marsjordre og en oppskrift for hvordan man kan utløse det store potensialet som ligger i energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Vi forventer derfor at regjeringen allerede nå utarbeider en handlingsplan for hvordan det store potensialet for energieffektivisering og lokal energiproduksjon skal utløses. Første mulighet for regjering er å øke støtten til energieffektivisering allerede i revidert budsjett, avslutter Hauge.