Digitalisering

Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer. Både privat og offentlig sektor står overfor store utfordringer innen bærekraft og produktivitet, hvor digitaliseringen utgjør en stor del av svarene.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) er Norges største fastlandsnæring. Investeringene i 2016 var 422 milliarder kroner (Prognosesenteret). Basert på beregninger gjort i Storbritannia er det norske gevinstpotensialet opp mot 100 milliarder kroner årlig, dersom næringen blir heldigital.

Vi må digitalisere sammen
De største gevinstene er knyttet til kostnadseffektivisering og verdiøkning. Stat og kommune er store byggherrer og innsparingene vil derfor komme fellesskapet til gode. Mange aktører i næringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy. Implementering av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering), har eksempelvis bragt norske bedrifter til en ledende posisjon i bruk av digitale modeller for prosjektsamarbeid. Utfordringen er at man hittil i for stor grad digitaliserer hver for seg. I en fragmentert næring klarer man ikke å ta ut ønskede gevinster.

Det er derfor er et stort behov for å koordinere nødvendige fellesaktiviteter og øke tempoet for å digitalisere sammen. Digital teknologi og tingenes internett endrer måten vi planlegger, bygger og vedlikeholder bygg og infrastruktur på. Avansert bruk av store datamengder gjør det mulig å planlegge og bygge mer effektivt og vedlikeholde bygg og infrastruktur bedre. På den måten får vi mer ut av de verdiene fellesskapet investerer i slike prosjekter.

Det digitale veikartet
En forutsetning for å kunne høste gevinstene av digitalisering, er at næringen digitaliserer sammen. Stat og kommune, BAE-næringen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene må samhandle for at vi skal lykkes. BAE-næringen har derfor tatt initiativ til et felles digitalt veikart for den omstillingen vi nå skal gjennom. 

Veikartet viser et overordnet rammeverk for hvordan næringen må jobbe for å bli en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs næring i 2025. Private og offentlige bestillere har et særskilt ansvar for å stille krav til digitale leveranser. Dette skal gjøres gjennom å bestille en digital byggeprosess med produktene “digital byggeplass” og “digital tvilling”.

Digitalt veikart 2.0

Digitalt veikart 2.0 er en videreføring av prosjektet digitalt veikart. Målet med prosjektet er å skape forståelse, forankring og engasjement på toppledernivå. Det skal bidra til å hjelpe topplederne til å prioritere digitaliseringstiltak i egen bransje og bedrift og identifisere hvilke felles digitaliseringstiltak vi er best tjent med å sette i gang for å øke effektivitet og lønnsomhet i bedriftene i næringen. Les mer her

Ta kontakt hvis du lurer på noe: