Utbyggingsavtale valdresmodellen

BNL har tatt initiativet til å få utarbeidet noen standardiserte maler for utbyggingsmaler med tilhørende avtalemaler knyttet til merverdiavgift.