Økning av avgift til RVO-ordning

Publisert

Alle virksomheter som driver innen bygg- og anlegg er med på å finansiere ordningen med regionale verneombud.

Finansieringen skjer gjennom en årlig avgift. Fra 1. mars 2023 har avgiften økt til 0,035 % fra 0,02 % av virksomhetens lønnsutgifter. Det er også vedtatt å oppjustere minstesatsen og satsen for enkeltpersonforetak fra kr 250 til kr 500,- . Disse satsene har vært uendret siden 1983.

Avgiften er hjemlet i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 14-2.  Det er også vedtatt en endring i forskriften som innebærer en mer fleksibel ordning for avgiftsfastsettelsen etter mønster av ordningen for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold, jf. § 14-3 i forskrift om administrative ordninger. Endringen gir Fondsstyret (styret for RVO)  myndighet til å fastsette avgiften innenfor en ramme, men med plikt til å begrense avgiften for ikke å akkumulere en for stor reserve. Det er vedtatt et makstak på den årlige avgiften tilsvarende 0,05 % av lønnsutgiftene, men slik at avgiftssatsen årlig skal beregnes slik at fondet ved årsskiftet ikke sitter igjen med en reserve større enn ett års drift.