Innleie - Q&A

Som bedriftsleder i byggenæringen er det mange problemstillinger knyttet til innleie. Mange nye regler trer i kraft 1.4.2023. Hva betyr dette for deg og din virksomhet?

BNLs advokater har besvart de mest stilte spørsmålene fra våre medlemsbedrifter om nye innleie-regler.

 • Hvor finner vi forskriften om forbud mot innleie?

Svar: Det bransjemessige og geografisk avgrensede forbudet mot innleie fra bemanningsforetak finner du i § 4 i forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Endringsforskriften er datert 20. desember 2022 og du finner den her: Forskrift om innleie

 

 • Når trer forbudet i kraft?

Svar: Reglene trer i kraft 1. april 2023.

 

 • Hvilke overgangsregler gjelder?

Svar: Forbudet gis virkning fra 1. juli for konkrete innleieavtaler som foreligger på ikraftredelsestidspunktet. BNL oppfatter dette som at kontrakter knyttet til konkrete innleieforhold som løper 1. april 2023 lovlig kan løpe frem til 1. juli. 2023.

Videre er det gitt tilsvarende overgangsperiode for oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før ikrafttreden. Oppdragskontrakter er et nytt begrep. BNL oppfatter dette som en typisk entreprisekontrakt.

 • Når opphører forbudet?

Svar: Dette er uklart – verken i høringsbrevet eller i lovproposisjonen er det beskrevet hva som skal til for at forbudet skal opphøre. Flertallet i Stortingskomiteen har understreket at forbudet må evalueres innen utløpet av 2024.

 

 • Er det fortsatt adgang til midlertidig ansettelse innenfor forbudsområdet?

Svar: Ja, forutsatt at vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Reglene om midlertidig ansettelse er ikke endret. Du finner mer informasjon om regelverket for midlertidige ansettelser på Arbinn: Midlertidige ansettelser

 

 • Er det ok å leie inn fra bemanningsforetak i Oslo, Viken, Vestfold hvis man inngår avtale med tillitsvalgte om dette?

Svar: Nei, ikke når man er innenfor forbudssonen, det vil si bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

 

 • Gjelder den nye lovbestemmelsen som presiserer og tydeliggjør skille mellom innleie og entreprise alle uansett bransje og geografi?

Svar: Ja, denne gjelder generelt og er ikke bransjemessig eller geografisk avgrenset.

 

 • Vi er en bedrift i Trøndelag, altså utenfor den geografisk avgrensede forbudssonen, og er bundet av Byggfagsoverenskomsten. Betyr det at vi kan leie inn fra bemanningsforetak som tidligere etter avtale med tillitsvalgte?

Svar: Ja, når dere er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (for eksempel Byggfagsoverenskomsten (FOB) kan dere fortsatt leie inn på grunnlag avtale med tillitsvalgte.

Utenfor forbudssonen blir endringen størst for bedrifter uten tariffavtale – de mister muligheten til å leie inn for arbeid av midlertidig karakter, og kan i praksis kun leie inn i vikartilfellene.

 

 • Hva er egentlig et bemanningsforetak i arbeidsmiljølovens forstand? Kan det være andre enn de som har definert seg selv som bemanningsforetak eller er registrert som dette?

Svar: Ja, det er viktig å være klar over at det ikke kun er de bedriftene som er registrert som bemanningsforetak som kan anses som dette i lovens forstand. Såkalte produksjonsbedrifter som leier ut færre enn 50 % av sine ansatte kan også anses som et bemanningsforetak ut fra en formålsbetraktning – for eksempel hvis de leier ut sine ansatte på permanent basis og ikke kun som et alternativ til oppsigelse eller permittering. Vi anbefaler at du tar kontakt med BNLs advokater for vurdering av konkrete problemstillinger knyttet til dette. Kontaktinfo advokatene i BNL

 

 • Vi er en entreprenørbedrift som nå ønsker å benytte innleie fra andre produksjonsbedrifter i større grad. Hvordan skal vi sikre oss at bedriften vi leier fra ikke kan anses som et bemanningsbyrå – og dermed risikerer å være omfattet av de strengere reglene?

Svar: Hvis utleiebedriften ikke oppfyller lovens krav til å være en produksjonsbedrift kan den anses som et bemanningsbyrå i lovens forstand slik at de strengere reglene for innleie fra bemanningsforetak gjør seg gjeldende. Innleier bærer altså en risiko for at utleier oppfyller lovens krav, og det er derfor viktig at dere har et bevisst forhold til hvilke bedrifter dere leier inn fra.  Vi anbefaler at dere har en dialog med utleiebedriften og blant annet spør om omfanget og formålet med utleien. Det er eksempelvis viktig å avklare om de leier ut som alternativ til oppsigelse eller permittering. Vi anbefaler at derfor sikrer dokumentasjon fra utleier om at virksomheten ikke har til formål å drive utleie.  

 

 • Er det krav om at bedrifter må være bundet av tariffavtale for å kunne leie inn fra produksjonsbedrifter i forbudssonen?

Svar: Nei, det er ikke krav om at bedrifter må være bundet av tariffavtale for å kunne leie inn fra produksjonsbedrifter – heller ikke forbudssonen.

 

 • Gjelder forbudet mot innleie også for anleggsvirksomhet?

Svar: Nei, forskriften om forbud er begrenset til å gjelde "bygningsarbeid på byggeplasser" og omfatter ikke anleggsvirksomhet. Forbudet omfatter imidlertid "graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning til byggeplass". Hvis denne type aktivitet skjer på en byggeplass, er den omfattet av forbudet – selv om arbeidet utføres av en anleggsvirksomhet.

BNLs fortolkning av anleggsvirksomhet samsvarer med virkeområdet til Overenskomst for private anlegg. Link til overenskomst for private anlegg

 

 • Gjelder forbudet alle som er på en byggeplass, for eksempel også kontorpersonale?

Svar: Nei, forbudet gjelder selve aktiviteten "bygningsarbeid" og det er fortsatt anledning til å leie inn andre arbeidstakergrupper til annet type arbeid, for eksempel ingeniører, administrativt personale mm.

 

For mer informasjon om innleie og kranførere, trykk her.