- Bedre for byggenæringen i budsjettforliket

Publisert

NHO Byggenæringen setter pris på at regjeringspartiene og SV har prioritert tiltak som både løser viktige samfunnsutfordringer og avhjelper den alvorlige markedssituasjonen i byggenæringen. En styrking av Husbanken vil gi boliger til folk som sliter i boligmarkedet og økte midler til energieffektivisering er en viktig start for lavere strømregninger og kutt i klimagassutslippene.

Regjeringspartiene og SV øker rammene til Husbanken med 5 mrd. ekstra. Dette skal gå til studentboliger, kommunale utleieboliger, startlån og andre prioriteringer i Husbanken.

- Dette er en viktig satsing for et nyboligmarked i krise. For å utløse både flere kommunale utleieboliger og studentboliger må imidlertid økte lånerammer også kombineres med støtte, sier Ninas Solli, som er adm. direktør i NHO Byggenæringen.

Budsjettenigheten styrker energieffektiviseringen med 700 millioner kroner.

- Økte midler er en viktig start for å utløse det store potensialet for energieffektivisering. Skal Norge nå klimamålene sine og at vi unngår høye strømpriser er energieffektivisering det viktigste tiltaket på kort sikt. Da er det er behov for en kraftfull opptrapping fremover, fortsetter Solli.

Det er blitt enighet om at det skal stilles klimamål til store statlige byggherrer, som blant annet Sykehusbygg og Statsbygg.

- Det er kort tid til 2030, og det er derfor avgjørende at statlige byggherrer bestiller prosjekter i tråd med Parisavtalen. Det er bra at det nå blir satt klimamål som det skal rapporteres på, sier NHO Byggenæringens bærekraftsdirektør Guro Hauge.

NHO Byggenæringen mener 300 millioner ekstra til jernbanevedlikehold også vil komme godt med.

- Vedlikeholdsetterslepet på jernbane er stort. Det er bra at budsjettenigheten har prioritert penger til dette for å stanse vedlikeholdsetterslepet fra å øke ytterligere, sier Solli.

Det vil fortsatt være en alvorlig situasjon i byggenæringen, hvor vi risikerer å miste viktig fagkompetanse fremover. NAV presenterte tall på fredag som viser at arbeidsledigheten øker mest i bygg og anlegg, og ledigheten har økt med 42% sammenlignet med november i fjor.

- Inn mot revidert budsjett i mars er det derfor viktig at regjeringen trapper opp innsatsen på bygg og anlegg For å beholde viktig fagkompetanse i byggenæringen er det fremdeles avgjørende at vi får endret permitteringsregelverket. Vi er derfor opptatt av en videre tett dialog mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, avslutter Solli.