Nasjonal transportplan må bidra til jobb- og verdiskaping i hele landet

Nyhet, Samferdsel

Publisert

1200 milliarder kroner er nå foreslått for neste NTP-periode. – Hovedmålene i planen hvor blant annet ny teknologi og klima og miljø blir løftet frem, er positivt, men det er uheldig for næringslivet at NTP er lite forpliktende. Investeringer må være forpliktende, og bidra til flere jobber, og høyere verdiskaping i hele landet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL mener at dersom denne ambisiøse planen skal realiseres, er det helt avgjørende at NTP følges opp med årlige bevilgninger, som er viktig for å sikre kapasitet og bedrifter med riktig kompetanse.

– Vi trenger en næringspolitisk ambisjon som ser betydningen av at vi i fremtiden har norske aktører som kan planlegge, prosjektere, utføre og drifte prosjekter i hele landet med sysselsettingseffekt, verdiskapning og å anvende og utvikle nødvendig kompetanse på samferdselssektoren i Norge.

Det er en økt satsing på drift og vedlikehold på jernbane, men for næringslivet er det avgjørende å flytte mest mulig gods fra vei til bane og til det trengs det også nyinvesteringer som for eksempel å ruste opp Sørlandsbanen.

– BNL er videre svært skuffet over at ny jernbanetunnel under Oslo er satt på vent. Ny tunell er en nøkkel for videre utvikling av gode bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Sandnes videre.

BNL mener også det er avgjørende å gjennomføre Bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet som planlagt da dette er viktig for industriutvikling og som sikrer norsk konkurranseevne. – I planen skapes det usikkerhet om dette skal sluttføres som planlagt fra forrige NTP-periode. Det er uheldig, sier Sandnes.

BNL er fornøyd med at regjeringen tar større ansvar for vedlikeholdsetterslepet også for fylkesveiene.

– Det store vedlikeholdsetterslepet må tas igjen, både for å ta vare på veikapitalen og for at veinettet skal være funksjonelt. Dårlig vedlikeholdte veier koster også mer å drifte. Vi etterlyser derfor inneholde planer for vedlikeholdsarbeidet, både for bane, fylkesveier og riksveier, slik at vedlikeholdet skjer etter en plan som skaper forutsigbarhet.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at utbyggingen av infrastruktur blir mest mulig fossilfri innen 2025 og foreslår 75 millioner kroner per år til å sette i gang pilotprosjekter

– Dette er positivt, og må skje i tett samarbeid med næringen.

Det er flere offentlige etater som bygger veier og jernbane. – BNL mener at tiden er inne for at det etableres et felles rammeverk for vei- og jernbanebyggere i Norge slik at det er mulig å dele erfaringer og best praksis, avslutter Sandnes.