Nasjonal transportplan vedtatt

Nyhet, Samferdsel

Publisert

NTP ble vedtatt på Stortinget 15. juni 2021.

Transportplanen ble vedtatt 15 juni og vil gjelde fra 2022 til 2033. Totalt har NTP en ramme på drøyt 1.200 milliarder kroner, hvorav 123 milliarder er bompenger. –Det er helt avgjørende at NTP følges opp med årlige bevilgninger, dersom denne planen skal realiseres. Forutsigbarhet sikrer kapasitet og bedrifter med riktig kompetanse, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

– Hovedmålene i planen hvor blant annet ny teknologi og klima og miljø blir løftet frem, er positivt, sier Jørgen Leegaard videre.

BNL har vært tydelig på gjennom denne prosessen at det er uheldig at planen er lite forpliktene.

– Investeringer må være forpliktende. Når målene i NTP for perioden 2022-2033 skal gjennomføres er det viktig å se disse også i sammenheng med oppbyggingen etter pandemien. Det gjelder like mye for industrien som for entreprenørene som bygger og vedlikeholder infrastrukturen, sier Leegaard videre.

Leegaard peker på at investeringene må være med å skape nye arbeidsplasser der ny teknologi og grønne bærekraftige løsninger blir etterspurt og brukt.

– Det vil bygge kompetanse og styrker norsk konkurransekraft. Konkurransene må gjennomføres slik at ikke norske entreprenører ekskluderes fra oppdrag, sier Leegaard videre.

 Totalrammen øles med 5 milliarder kroner. Det ble ingen enighet med FrP som foreslo en budsjettøkning på 400 milliarder.

Det ble også vedtatt at det skal utarbeides en nasjonal strategi for å sikre nok ladestasjoner for elbiler i løpet av 2022.

Som BNL tidligere har kommentert er vi fornøyd med at regjeringen tar større ansvar for vedlikeholdsetterslepet også for fylkesveiene.

– Det store vedlikeholdsetterslepet må tas igjen, både for å ta vare på veikapitalen og for at veinettet skal være funksjonelt. det er skuffende at det  mangler overordnet planer for vedlikeholdsarbeidet, både for bane, fylkesveier og riksveier, slik at vedlikeholdet skjer etter en plan som skaper forutsigbarhet.

De 1.200 transportmilliardene er fordelt slik:

* 520 milliarder til riksveier

* 52 milliarder i tilskudd til fylkesveier

* 393 milliarder til jernbane

* 33 milliarder til kystforvaltning

* 80 milliarder til bytiltak

* 5 milliarder til lufthavner

* 3 milliarder til satsinger på tvers av transportsektorene

Se BNLs kommentar da planen ble lagt frem: https://www.bnl.no/artikler/2021/ny-ntp/ og innspill til høringen her: https://www.bnl.no/dokumenter/horinger-2018/horing-nasjonal-transportplan-2022-2033/

Les også Stortingets vedtak her