Myk landing i 2019

Nyhet, Kommentar, Tall og fakta

Publisert

Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk.

2019 ble en myk landing etter lang periode med vekst på de fleste segmentene. Samtidig viser de første prognosene for 2020 at det vil ligne på 2019.

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i november 2019 sank med 8,3 % sammenlignet med samme måned i 2018. tom November 2019 ligger det nasjonale byggevaresalget 0,3 % foran samme periode i fjor.

SSB meldte om 1,2 % økning i antall igangsettingstillatelser til boliger fra oktober til november 2019, men bruksarealet er ned 6,1 % for bolig og 9,4 prosent for andre bygg. Det ser ut til at tallene for hele 2019 vil lande relativt likt med 2018.

Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2020 er en oppgang på 3 prosent. Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2020 (12 måneders vekst). Det betyr at boligprisene vil stige omtrent like mye i 2020 som i 2019, men bak de nasjonale tallene er det store regionale svingninger.

Økt sparing i husholdningene, men Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge var 0,3 prosent høyere i perioden august-oktober enn i mai-juli, viser sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet. Husholdningenes disponible inntekt økte med 1,8 prosent fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.  Det var blant annet økte lønnsinntekter som bidro til oppgangen.

Finanstilsynet melder i sitt utsyn at høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge. Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Med et fortsatt lavt rentenivå er det en fare for at sårbarheter i husholdninger og foretak vil kunne øke i årene fremover.

Renten skal forbli lav, og endres trolig ikke i 2020. Slik Norges- Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden. 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: