Markedskommentar januar 2020: Markedet stabiliserer seg

Publisert

lekeområde ute oslo

Illustrasjonsbilde BNL.

Lite snø og mildt vær i store deler av landet har holdt aktiviteten i næringen oppe. Gjeldsveksten er endelig på vei ned og Norges Bank har varslet at renten skal holde seg på dagens nivå et god stund fremover.

Med forventninger om boligprisvekst omtrent på KPI betyr det at de økonomiske rammevilkårene for næringen er mer stabile enn på lenge.

Byggevareindustriens Forening meldte at lang juleferie sendte byggevaresalget ned i desember. Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i desember 2019 sank med 10,2 % sammenlignet med samme måned i 2018.  Betongbaserte byggevarer hadde en nedgang på 3,3 %, øvrige byggevarer hadde en nedgang på hele 19,0 %, mens trebaserte produkter hadde en liten oppgang 1,8 %. 

SSBs Byggekostnadsindekse for boliger steg med 2 prosent, for rørleggearbeid i kontor- og forretningsbygg med 3,2  prosent. Indeksen for veganlegg steg med hele 3,8 prosent

SSB varslet at Byggarealtallene for desember 2019 kan være noe lavere enn normalt. Dette skyldes innskrenkninger i registreringsperioden i Matrikkelen i forbindelse med regionreformen. Tallene viser en liten oppgang for antall boliger, mens antall bruksareal i boliger er ned 2,2 prosent.

Boligprisene sank med 0,8 prosent nominelt i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,1 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden i følge Eiendom Norge.

I følge beregninger fra Boligprodusentenes forening var samlet igangsetting av nye boliger i 2019 ble 25.037 som er på 2014-nivå. Igangsettingen har falt kontinuerlig siden høsten 2017. Samlet igangsetting for 2019 er ned 15 % i forhold til 2018. Den største nedgangen er for leiligheter som falt med 22 %, mens småhus er svakt ned med 1 % og enebolig er ned 9 % i forhold til 2018. Tallene fra Boligprodusentenes forening er noe lavere enn SSBs tall blant annet pga. at student og omsorgsboliger ikke telles.

Norges- Bank melder om liten endring i låneetterspørselen. Bankene rapporterte om lite endring i etterspørselen etter lån fra både husholdningene og foretakene i 4. kvartal 2019. Kredittpraksisen og utlånsbetingelsene var uendret. Utlånsrentene økte noe i begge segmenter for andre kvartal på rad, i tråd med noe økte finansieringskostnader. Utlånsmarginene på lån var om lag uendret i begge segmenter.

Norges- Banks komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden. Allikevel melder SSB at renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,06 prosentpoeng i november 2019, til 3,03 prosent. Renta på utestående lån med pant i bolig økte med 0,15 prosentpoeng, til 3,08 prosentpoeng.

Høyere rente har trolig bidratt til svakere innenlandsk gjeldsvekst. SSBs tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Arbeidsledigheten både fra registrerte ledige hos NAV og AKU fra SSB var relativt stabile. Men SSB melder at sysselsettingen fortsetter å øke. I fjerde kvartal 2019 var 67,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeid. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra samme periode året før. Det har vært en oppgang i sysselsettingsprosenten siden 2017.

 Januar er alltid litt preget av hvordan juleferien blir og i noen statistikker også litt "loftsrydding" før årsskiftet. Det er også noen færre tall enn normalt.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: