Byggenæringens Landsforening

Innhold

– Vi må bruke mindre ressurser og utnytte bedre de ressursene vi har

Nyhet, Bærekraft, Politikk

Publisert

Circularity Gap Report slår fast at Norge er et svært lite sirkulært land. – Bygg og infrastruktur krever stort forbruk av materialer og har vesentlig betydning for sirkulariteten.  Vi må bygge med kvalitet og for en lang levetid, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

Circularity Gap Report Norway ble lagt frem i dag av  Cirkular Norway.

– Det at vi skal bli mer sirkulære i Norge står hele byggenæringen bak og det er mange som har jobbet lenge og godt med tema. Ny innsikt er alltid velkommen. Vi har en lang vei å gå og alle bidrag i arbeidet er verdifullt, sier Landet videre.

Når det gjelder selve metoden som Circular Norway har brukt til beregningen av sirkularitet er imidlertid Landet mer usikker på om den egner seg for byggenæringen til å drive forbedringsarbeid.

– Vi bygger konstruksjoner som skal stå i mange år. Når vi skal se på sirkularitet må vi derfor tenke livsløp. Å måle sirkulariteten med kun én indikator kan kanskje egne seg når en ser på et lukket system som jorden under ett. EU benytter mer enn 20 indikatorer for å måle sin utvikling mot en mer sirkulær økonomi.

– Jeg må ta et forbehold, men fra det vi har sett foreløpig, kan det se ut til at metoden tilsier at vår næring vil bli mer sirkulær om vi river mer og oftere (og gjenvinner materialene), enn å forlenge levetiden på det vil bygger/har bygget, sier Landet. -Det får vi ikke til å stemme med egen oppfatning av mer sirkulære og bærekraftige i bygg og anlegg. For oss er første skritt å optimalisere ressursbruken og hindre at avfall oppstår, dernest kan vi se på beste metode for resirkulering.

BNL bruker i dag statistiske data fra SSB til å måle for eksempel gjenvinningsgrad av byggavfall. I 2018 ble 43 % av byggavfallet materialgjenvunnet mens 28 % ble energigjenvunnet. På grunn av usikkerhet omkring bruken av lettere forurensede materialer har deponiandelen økt noe de siste årene (27 % i 2018). Det illustrerer litt av utfordringene med den sirkulære økonomien; byggenæringen må være sikre på at materialene vi resirkulerer er rene nok for å hindre forurensning.

– SSBs statistikk gir oss en god pekepinn på status og hva vi må jobbe med videre. Det er behov for mer statistikk og indikatorer for å kunne måle hvordan vi utvikler oss som et sirkulært samfunn. Det er en stor fordel at statistikken er koordinert med EU og at vi bruker samme indikatorer. Vi trenger også en felles satsing med myndighetene på et stort program for sirkulær økonomi i byggenæringen og våre levererandører. Utfordringene som skal løses er mange.

BNL vil studere rapporten for å finne ut om metoden er egnet for å oppnå mer bærekraftige og sirkulære bygg og anlegg. -Dersom den kan gi oss nye og bedre måleverktøy for å oppnå våre mål, vil det være positivt, avslutter Landet.