Permisjon

Arbeidsmiljøloven kap 12 gir bestemmelser om rett til permisjon. Reglene om betaling av permisjon finnes i Folketrygdloven og tariffavtaler.

Lovbestemte permisjoner

Her ligger en oversikt over alle lovbestemte permisjoner som ligger i Arbeidsmiljølovens kap. 12.

§ 12 -1 Svangerskapskontroll
Regelen inneholder også en bestemmelse om lønnsplikt for arbeidsgiver så fremt slik kontroll må skje i arbeidstiden.

§ 12 -2 Svangerskapspermisjon
Reglene om ytelser fra trygden finner vi i Ftrl ( Folketrygdloven ) kap. 14

§ 12-3. Omsorgspermisjon
Permisjon i forbindelse med fødsel å bistå moren ( "pappapermisjon")

Retten til betaling fra arbeidsgiver fremgår av overenskomstene, se eks. overenskomsten for byggfag § 2 – 8 og overenskomsten for byggeindustrien § 2 – 8.

§ 12-4. Fødselspermisjon
De først 6 uker er forbeholdt mor og ytelsene fra trygden fremgår av Ftrl kap. 14

§ 12-5. Foreldrepermisjon
Ytelsene fra trygden reguleres av Ftrl . kap. 14, men permisjonsretten etter Aml går i utstrekning lengre enn retten til ytelser.

§ 12-6. Delvis permisjon
Betyr at arbeidstaker ( mor og/ eller far )over en lengre periode kan velge forskjellige kombinasjoner med gradvis permisjon og arbeid, ytelsene fra trygden reguleres av Ftrl. kap 14

§ 12-7. Varslingsplikt
Jo lengre permisjon man ønsker å ta ut, dess lengre varslingsplikt har man ovenfor arbeidsgiver. Varslingsfrist fra 1 til 12 uker avhengig av lengden på permisjonen.

§ 12-8. Ammefri
Regler om rett til betaling fra arbeidsgiver med inntil en time pr. dag i barnets første leveår finner en i denne bestemmelsen og i reglene om korte velferdspermisjoner i overenskomstene

§ 12-9. Barns og barnepassers sykdom
Gir rett til permisjon i 10 dager, men utvides for aleneforeldre, kronisk syke barn og ved mer enn 2 barn. Gjelder til og med kalenderåret barnet fyller 12 år, men til 18 år ved kronisk sykdom.

Arbeidsgiver betaler de første 10 permisjonsdagene, mens Ftrl kap 9 fastslår trygdeytelsene som gis av Trygden utover disse 10 dagene

§ 12-10 Omsorg for og pleie av nærstående
Permisjon inntil 60 dager ved pleie av nærstående i livets sluttfase. Pleiepenger ytes av trygden ihht. Ftrl § 9 -12

Permisjon i inntil 10 dager pr. kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. I disse tilfellene har vi kun regler om rett til permisjon

§ 12-11.Utdanningspermisjon
Bestemmelsen regulerer retten til permisjon inntil 3 år, men forutsetter en forutgående ansettelsestid. I disse tilfellene har vi kun regler om rett til permisjon

§ 12-12. Militærtjeneste mv.
Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste, eller lignende allmenn vernetjeneste. I disse tilfellene har vi kun regler om rett til permisjon

§ 12-13. Offentlige verv
Permisjonsrett som korresponderer med lovbestemt møteplikt offentlige organer som. eks.Storting, kommunestyre, domsmann/meddommer til domstolene. I disse tilfellene har vi kun regler om rett til permisjon

§ 12-14. Tvisteløsning
Tvist om rett til permisjon etter dette kapittel avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

§ 12-15. Religiøse høytider
Rett til permisjon ved religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke, reguleres av lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a.

Korte velferdspermisjoner inntil en dag

Reglene om korte velferdspermisjoner følger som bilag til den enkelte overenskomst og kan være litt forskjellige fra overenskomst til overenskomst. Sjekk derfor egen overenskomst.

Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale er ikke forpliktet til å gi denne type permisjoner, men mange bedrifter har allikevel valgt å praktisere disse reglene.
Reglene om korte velferdspermisjoner følger som bilag til den enkelte overenskomst og kan være litt forskjellige fra overenskomst til overenskomst. Sjekk derfor egen overenskomst.

Byggfag og byggeindustrien har følgende regler om rett til permisjon med lønn for nødvendig tid, maksimalt 1 dag :

Avtale om korte velferdspermisjoner

I tilslutning til Riksmeglingsmannens forslag av 1972 vedrørende likestilling mellom arbeidere og funksjonærer når det gjelder korte velferdspermisjoner, skal det på alle bedrifter inngås avtale om slike permisjoner.

Ordningene skal minst omfatte følgende tilfelle av velferdspermisjon:

1. Permisjon ved dødsfall og for deltagelse i begravelse når det gjelder den nærmeste familie.

Med nærmeste familie siktes det til personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstageren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn. Permisjon ved begravelse av ansatte slik at de ansatte på vedkommendes avdeling kan være representert.

2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlege og lege, samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen. Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden. I enkelte tilfeller vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor bestemmelsene, som bare gjelder for korte velferdspermisjoner. Forøvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfeller som oftest være sykmeldt.

3. Permisjon for resten av arbeidsdagen i de tilfeller arbeidstakeren på grunn av sykdom må forlate arbeidsstedet.

4. Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen.

5. Kvinner som ammer barn har rett til den tid hun av den grunn trenger, og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time pr. dag. Betaling til dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen, og ordningen opphører når barnet fyller 1 år.

6. Permisjon på grunn av akutte sykdomstilfelle i hjemmet.

Det siktes til akutte sykdomstilfelle i hjemmet, forutsatt at annen hjelp ikke kan skaffes, og arbeidstagerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte permisjoner for at arbeidstageren skal kunne få ordnet seg på annen måte.

7. Permisjon for ektefelle/samboer når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus.

8. Permisjon ved flytting til ny fast bopel.

9. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden.

10. Permisjon ved deltakelse i egne barns konfirmasjon.

11. Permisjon når foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole, og denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Slik permisjon gis for inntil to timer.

12. Permisjon for oppmøte på sesjon.

Med samboer menes person som har hatt samme bopel som den ansatte i minst 2 år, og har vært registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i samme tidsrom.

Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for ordningens praktisering.

Med korte velferdspermisjoner etter ovenstående regler menes permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn.

Regler i Hovedavtalen

I Hovedavtalen mellom LO og NHO er det nedfelt regler i forbindelse med tjenestefri for tillitsvalgte, tjenestefri for ivaretakelsen av offentlige verv og permisjon for utdanning.

H § 5 -8 Tjenestefri for tillitsvalgte

Tillitsvalgte på bedriften skal ikke nektes tjenestefri uten tvingende grunn når de innkalles til møter og forhandlinger av sin organisasjon, skal delta i fagkurs, faglig opplysningsvirksomhet, i faglige delegasjoner, eller nyttes som foreleser/kursleder i organisasjonens faglige kurs for tillitsvalgte.

Regelen gir rett til permisjon, men ingen rett til lønn fra arbeidsgiver.

H § 10-5 Tjenestefrihet for ivaretakelse av offentlige verv

Arbeidstakere som har betalt overtid skal likebehandles med hensyn til trekk i lønn ved fravær for å ivareta offentlige verv. For så vidt gjelder offentlige verv vises til kommuneloven og arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker som blir valgt til stortingsrepresentant har rett til Tjenestefri.

Når det gjelder øvrige offentlige verv skal arbeidstakerne gis tjenestefrihet når det kan skje uten at viktige bedriftsmessige hensyn blir skadelidende. Dette gjelder ikke når disse verv kan skjøttes utenfor arbeidstiden.

Regelen gir rett til permisjon, men ingen rett til lønn fra arbeidsgiver.

H § 10-6 Tjenestefri for arbeidstakere

1. Arbeidstaker med tillitsverv i fagorganisasjonen, i Arbeidernes Opplysningsforbund og Norsk Folkehjelp gis tjenestefri etter de samme regler som gjelder for tillitsvalgte, jf. § 5-8

Når forholdene ligger til rette, gis arbeidstaker som blir valgt eller ansatt i lønnet tillitsverv i fagorganisasjonen, permisjon uten lønn i to valgperioder. Ytterligere permisjon avgjøres i hvert enkelt tilfelle av bedriften.

Regelen gir rett til permisjon, men ingen rett til lønn fra arbeidsgiver.

H § 10-11 Permisjon for utdanning

1. Hvis det i forbindelse med utdanning som er av verdi både for vedkommende og bedriften, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges med mindre særlige grunner er til hinder for det.

2. Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst 3 år og som har vært tilsatt hos arbeidsgiveren de to siste år, har rett til utdanningspermisjon iht. aml § 12-11.

3. Ved behandling av slik permisjonssøknad skal alle ansatte eller grupper av ansatte vurderes etter de samme kriterier, også når det gjelder eventuell økonomisk støtte.

4. Søknad om permisjon bør besvares innen 3 uker. Dersom søknaden avslås, skal dette begrunnes.

5. Når en ansatt kommer tilbake til bedriften etter endt utdanning av inntil to års varighet, har den ansatte – dersom dette er praktisk mulig – rett til et arbeid som er likeverdig med det vedkommende hadde før utdanningen ble påbegynt. Dersom utdanningen varer mer enn to år, inngås særskilt avtale om hvilken type arbeid vedkommende skal gå tilbake til. Ansatte som har utdanningspermisjon og som avbryter sin utdanning, har rett til å gå tilbake til arbeid i bedriften så snart dette er praktisk mulig.

Reglene i denne bestemmelsen går noe lengre enn bestemmelsene i Aml § 12 -11

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
  • Iwona Kilanowska
  • Rådgiver/forhandler

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt