Dette er digitalt veikart 2.0

Hensikten med digitalt veikart er å øke forståelsen og kompetansen hos lederne i næringen. Arbeidet bygger videre på Digitalt Veikart 1.0 og i Bygg21.

Byggenæringen står overfor mange utfordringer. Krav til bærekraft, miljøkrav, livssyklus-bruk, produktivitetsvekst, bedre lønnsomhet, seriøsitet og  økende konkurranse, er noen. Tiltrekke seg yngre mennesker til næringen er også en utfordring. Men den eneste reelle muligheten vi har til å møte alle utfordringene (med det lønnsnivået vi har i Norge), er å ta i bruk ny teknologi. 

Digitalisering kan gi store konkurransefortrinn for de som tar i bruk teknologien riktig. 

Mål for arbeidet:

•Skape forståelse, eierskap og forankring til hvordan ytterligere digitalisering kan gi norsk byggenæring forretningsmessige konkurransefortrinn til beste for samfunn og bedrifter i hele verdikjeden.
•Skape forståelse og kompetanse på ledernivå om betydningen av hva innholdet bør være i de enkelte virksomhetenes digitale veikart
•Identifisere nødvendige tiltak og prosjekter, og bidra til samordning av nye og eksisterende initiativ herunder få etablert nødvendige felleskomponenter. Bred deltagelse fra hele næringen vil bidra til at Norges største fastlandsnæring blir premissgiver for videre utvikling av næringen.