Nasjonal transportplan 2018 – 2029

BNL deltok i høringen for Nasjonal transportplan 2018 - 2029 på Stortinget 26. april 2017. Her er noen av BNLs viktigste innspill.

Staten skal bruke tusen milliarder kroner på ny infrastruktur i Nasjonal Transportplan.

BNL mener at vi  alle et ansvar for å forvalte de enorme summene på en best mulig måte. Gjennom digitalisering kan staten og byggenæringen bruke pengene 20 prosent mer effektivt, øke norske entreprenørers konkurransekraft, skape forretningsmuligheter for norske teknologiselskaper og oppstartbedrifter, og gjøre byggeplassene enda sikrere og mye grønnere.

BNL pekte på tre ting:

  • Stille tydelige og ambisiøse krav til digitalisering av alle nye bygg-, vei- og jernbaneprosjekter
  • Sikre digital bestillerkompetanse hos BaneNor, Nye Veier og Statsbygg
  • Etablere én felles standard for digital byggeplass gjennom Standard Norge

Regjeringen må opprettholde den tidligere tydelige målsetting om halvering av planleggingstiden. Dette poenget fremhevet også NHO i sitt høringsnotat.

Modulvogntog Treindustrien deltok på høring dagen før og tok opp utfordringene knyttet til modulvogntog. BNL gjentok viktigheten av at NTP må tydliggjøre en prioritering av flaskehalser for at modulvogntog kan anvendes til/fra produksjonssteder. Dette må prioriteres tidligst mulig i planperioden for å redusere den uheldige konkurransevridningen som er oppstått til ulempe for norske bedrifter.

Riktig kjøp avgjørende for samfunnsutviklingen BNL mener NTP i større grad må legge til rette for å utnytte handlingsrommet innen lov om offentlige anskaffelser ved å få store statlige byggherrer til å ha en byggherrestrategi som legger til rette for like konkurransevilkår i anleggsmarkedet. Sandnes viste også til Entreprenørforretningen Bygg og anlegg EBA sin høringsdeltagelse som tok opp også samfunnsregnskapet.