Byggenæringens Landsforening

Innhold

BNLs strategi 2017 - 2020

BNL vedtok ny strategi på Generalforsamlingen i 31. mai 2017. Denne danner grunnlaget for BNLs prioriteringer og saker som vi skal jobbe med frem til 2020.

BNLs MÅL OG HOVEDSATSINGSOMRÅDER i 2017 - 2020:
BNL skal representere en konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs byggenæring.
Et sterkt organisasjonsfellesskap gir større gjennomslag for viktige rammebetingelser for våre medlemmer. En forutsetning for levedyktige bedrifter er like konkurransevilkår og markedstilgang. Bedriftene må ha tilgang på tilstrekkelig og riktig kompetanse for å sikre for fornøyde kunder.

MEDLEMSNYTTE OG KOMMUNIKASJON
Et sterkt organisasjonsfellesskap og synlighet

BNL er en medlemsstyrt organisasjon og er til for medlemmene. Det er helt avgjørende at BNL prioriterer riktig saker og utnytter ressursene til det beste for medlemmene. Et sterkt og effektivt BNL og bransjefellesskap vil styrke bransjene og bransjenes medlemsbedrifter. BNL er en av 18 landsforeninger i NHO. Det er viktig at BNL har en sterk posisjon i NHO. For å lykkes i arbeidet er det avgjørende at BNL oppfattes som toneangivende og troverdig aktør og den foretrukne "ekspert" på saker som er viktig for byggenæringen.

Mål: Vi skal jobbe for et sterkt og effektivt BNL og bransjefellesskap som skal styrke bransjene og bransjenes medlemsbedrifter.

Gjennom å:

 • Formidle at byggenæringen er en langsiktig næring med en samfunnsoppgave å levere gode anlegg, bygg og boliger. For å opprettholde en sterk og seriøs næring, må et troverdig og effektivt "arbeidsgiveri" ivaretas. Frontfagets posisjon og modellen med 4 trepartssamarbeidet er en avgjørende forutsetning. BNL skal arbeide for sikre å modellen og at den fungerer etter hensikten. For ytterligere å bidra til nærhet til bransjeforeningens medlemsbedrifter, foreslås at kommunikasjonsarbeidet på dette området styrkes
 • Foreta en gjennomgang av arbeidsdelingen mellom bransjeforeningene og BNL. Herunder vurdere om et prinsipp med delegering av ansvar for et område/sak til en/flere bransjeforeninger på vegne av fellesskapet, er en mulig løsning i enkelttilfeller. Hensikt å sikre effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser i fellesskapet 
 • Avklare at i all hovedsak er det bransjenes ansvar å drive direkte medlemsservice, med unntak av for arbeidsgiverområdet og HMS. Det BNL skal drive av medlemsservice på andre områder og overfor bedrifter, avklares med bransjene 
 • Prioritere kapasitet som overvåker hva som skjer når det gjelder lover, reguleringer, Stortingssaker etc. med ansvar å "informere" bransjer (og BNL) om viktige saker som berører næringen 


Mål: Vi skal ha en sterk posisjon i NHO.

Gjennom å:

 • Bygge og styrke relasjoner til ansvarlige for ulike områder i NHO, som har betydning for byggenæringen. BNL må også prioritere saker og ressurser
 • Bidra sammen med NHO til å styrke og modernisere 3-partssamarbeidet og arbeidsgiverrollen
 • Være driveren i NHO fellesskapet i forbindelse med hvordan 1000 mrd. Kroner til samferdsel skal bidra til sysselsetting, verdiskapning og eksportløsninger


Mål: Vi skal være en toneangivende, troverdig samfunnsaktør og den foretrukne ekspert på saker som er viktig for byggenæringen.

Gjennom å:

 • Styrke både det interne og eksterne kommunikasjonsarbeidet
 • Prioritere bruk av media og myndighetskontakt for å synliggjøre byggenæringens betydning for verdiskapingen og sysselsettingen
 • Delta aktivt i samfunnsdebatten og være en naturlig talsperson på saker som berører hele næringen  Utarbeide analyser og rapporter som kan bidra til å tilføre kunnskap om næringen
 • Formidle saker og resultater fra BNLs arbeid overfor viktige målgrupper som medlemmer, næringen, myndigheter og media 


BYGGENÆRINGENS SAMFUNNSMESSIGE BETYDNING
Gjennomslag og kunnskap om byggenæringen

BNL skal jobbe for å sikre gode rammebetingelser for næringen og bransjenes medlemmer. En forutsetning for å få gjennomslag i vårt politiske arbeid er at byggenæringens rolle og byggenæringens samfunnsmessige betydning er kjent. Derfor skal BNL synliggjøre at byggenæringen forvalter viktige samfunnsverdier.

Mål: Vi skal synliggjøre at byggenæringen realiserer ideer og planer, gjennom bygging, produksjon og forvaltning av viktige samfunnsverdier.

Gjennom å:

 • Ha kunnskap og formidle kunnskap og dokumentasjon som underbygger næringens betydning. Og samtidig utarbeide prognoser og framskrivninger for markedsutviklingen

Mål: Vi skal jobbe for at byggenæringen gjennom kontinuerlig utvikling bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.


Gjennom å:

 • Arbeide for at det blir gitt rammer for at offentlige og private bestillere velger leverandører som kan dokumentere faglige kvalifikasjoner


Mål: Vi skal jobbe for at bygg og infrastruktur planlegges, bygges, rehabiliteres, avhendes og driftes bærekraftig, slik at det reduserer klimabelastningen, bedrer ressurseffektiviteten og tåler klimaendringene.

Gjennom å:

 • Arbeide for å begrense global oppvarming, begrense og effektivisere ressursbruken og begrense og forebygge de skadelige konsekvensene av klimaendringene. Basert på BNLs vedtatte dokument "Grønt skifte - BNLs miljø- og energipolitikk mot 2030.)


Mål: Vi skal arbeide for gode rammevilkår for innovasjon og utvikling i bedriftene.

Gjennom å:

 • Synliggjøre verdien av riktig drift, forvaltning og vedlikehold  Arbeide for at hele byggenæringen blir digital fra ide til utførelse og til drift (Basert Digitalt veikart for en heldigitalisert BAE-næring 19.02.2017)


MARKEDSTILGANG OG KONKURRANSEVILKÅR
Konkurransedyktig, bærekraftig og en seriøs næring

BNL organiserer bedrifter i bygg, bolig, anlegg, industri - og eiendomssektoren. Disse bedriftene har sin virksomhet i forskjellige markedssegmenter, og de inngår som del av en verdikjede. Noen bedrifter er i mange deler av verdikjeden, mens andre er leverandører kun i deler av verdikjeden. Markedstilgang og like konkurransevilkår er viktig for å sikre finansiering av velferdsstaten. Det er store utfordringer knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet og mangel på like konkurransevilkår. En hovedoppgave for BNL er å bidra til konkurranse på like vilkår og at det er de seriøse bedriftene som får både offentlige og private oppdrag. I det ligger også oppgaven å jobbe frem tiltak som gjør det vanskelig å være useriøs. BNL må også bidra til å synliggjøre de positive verdiene ved samfunnsregnskapet.

Mål: Vi skal arbeide for at det skal være enkelt å være seriøs og vanskelig å være useriøs.

Gjennom å:

 • Fremme en seriøs byggenæring. Sammen med bedriftene og kundene skal BNL jobbe for å forebygge at useriøse og kriminelle aktører kommer inn i prosjektene. BNL skal være en pådriver for at myndighetene styrker innsatsen på kontroll og tilsyn, etterforskning og straff.
 • Synliggjøre de positive verdiene ved samfunnsregnskap herunder sysselsetting, verdiskaping og skatteinntekter.
 • Påvirke holdningen til og synligjøre konsekvensene av svart arbeid for hele samfunnet


Mål: Vi skal jobbe for at det skal være enkelt å velge seriøse leverandører.

Gjennom å:

 • Åpne og tilgjengeliggjøre næringslivsdata, knyttet til skatter, avgifter og sentrale registreringer i offentlige register.
 • Etablere et målrettet og risikobasert byggeplass- og produkttilsyn som samordnes med andre tilsynsmyndigheter og Senter mot arbeidslivskriminalitet
 • Jobbe for at forbrukerne skal finne de seriøse bedriftene


ATTRAKTIVITET OG REKRUTTERING
Rekruttering av riktig kompetanse til en attraktiv næring

Byggenæringen består av bedrifter som jobber lokalt og består av ulike bransjer og markeder som skal løse mange av framtidens lokale og globale utfordringer. Til dette trengs et kontinuerlig påfyll av kvalifisert og motivert arbeidskraft, som bidrar til lønnsomhet og tjener samfunnet. Bedriftene sliter med å skaffe fagarbeidere og bedriftene har behov for heving av digital kompetanse, BIM-, miljø-, energi- og markedsføringskompetanse, ifølge BNLs fremtidsbarometer.

MÅL: Vi skal jobbe for at det skal være attraktivt å velge en karriere innen byggenæringen

Gjennom å:
Synliggjøre de store samfunnsoppgavene som byggenæringens bedrifter løser, de varierte og spennende yrkene og den teknologiske utviklingen som skaper nye og varierte oppgaver. Sammen vil det bidra til at næringen fremstår som en trygg og spennende karrierevei
Gjennomføre årlige omdømmemålinger

Mål: Vi skal jobbe for at medlemsbedriftene får dekket sine rekrutterings- og kompetansebehov

Gjennom å:

 • Jobbe for at barn, ungdom, foreldre, lærere, karriereveiledere og allmennheten har kunnskap om karrieremuligheter og kompetansebehov i næringen og påvirke unges lyst til å velge vår næring
 • Sørge for at utdanningene som har betydning for næringen, er relevante i forhold til bedriftenes kompetansebehov og næringens utvikling i samarbeid med myndigheter, utdanningsinstitusjoner, bedriftene og NHO. Det årlige fremtidsbarometeret brukes for å vurdere bedriftenes til enhver tid gjeldende kompetansebehov
 • Jobbe for at 5000 fullfører fag/svennebrev i næringen hvert år innen 2020
 • Jobbe for at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass i næringen
 • Jobbe for at fagskole, høgskole og universitet legger opp til utdanningsløp som tjener næringen, og der bedriftene brukes som læringsarena


FORNØYDE KUNDER (Kundenytte)
Enkelt å velge riktig leverandør, samt bestillerkompetanse

Bedrifter arbeider og bygger sitt marked lokalt. Det må være enkelt å velge riktige leverandører, det er viktig at kundene har bestillerkompetanse. Med begrepet "kunde" menes i denne sammenhengen forbruker, profesjonell (privat) byggherre, og offentlig byggherre.

BNL skal ha tre overordnede målsettinger for kundene og hvor det skal etableres konkrete tiltak, i handlingsplanene, tilpasset den enkelte kundegruppe.

Mål: Vi skal jobbe for at kunden opplever at det er enkelt å velge riktig leverandør og at deres behov oppfylles i leveransen.

Gjennom å:

 • Arbeide for å heve bestillerkompetansen hos aktørene i byggenæringen i hele landet.
 • Påvirke rammevilkår og utarbeide verktøy som gjør det enkelt for kunden å velge riktig leverandør og sikrer at kundens behov oppfylles i leveransen
 • Utarbeide verktøy som bidrar til at det ferdige bygg og anlegg skal fungere som avtalt i hele livsløpet
 • Arbeide for at medlemsbedriftene har høyere kundetilfredshet enn konkurrentene. Dette skal vi måle på en enkel og troverdig måte

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt