BNLs fire stolper

BNL har forankret i organisasjonen fire hovedpilarer for organiseringen av arbeidslivet: 1. Frontfagsmodellen må sikres 2. Lærlingordning 3. Fast ansatte som hovedmodell 4. Høy organisasjonsgrad. En forutsetning er et seriøst arbeidsliv.

Markedene er i stor endring og ny teknologi, økt globalisering og individualisering i kombinasjon med et behov for økt fleksibilitet utfordrer flere enn oss i byggenæringen. BNL mener det er viktig at man ved fremtidige strategiske valg, spesielt når det gjelder forvaltningen av arbeidsgiverrollen, er dette bevisst slik at man tar vare på et arbeidsliv som er bærekraftig – også på sikt.

1. Frontfagsmodellen må sikres

Senest i 2014 fastslo det offentlige nedsatte utvalget «Holden III-utvalget» at frontfaget og «den norske modellen» er riktig for norsk lønnsdannelse og økonomi.
BNL er opptatt av å verne frontfaget. Et frontfag der bedriftene er en del av et konkurranseutsatt næringsliv er av avgjørende betydning. Det er derfor viktig at NHO forvalter sin rolle som den suverene part på arbeidsgiversiden i tråd med dette. 
Ivaretakelsen av frontfagsmodellen innebærer også at lønnsdannelsen skjer der verdiskapningen er. 

2. Lærlingeordningen
BNL vil sikre lærlingeordningen. Det er derfor helt nødvendig å ha bedrifter med fast ansatte fagfolk. Det er disse som skal sikre at lærlingene gjennom praktisk arbeid tilegner seg ferdigheter slik at de blir den ressurs en svenn/faglært vil være for norsk byggenæring. Slik BNL ser det er det dette som vil sikre en bærekraftig næring i fremtiden. Dette er en politikk vi mener bør være felles for store deler av det konkurranseutsatte næringsliv i Norge.
BNL mener derfor det kan være nødvendig å se på innretninger som innebærer at bedriftene også fremover ønsker å satse på å ta inn lærlinger, som legger til rette for disse bedriftene. Det vil være en investering for norsk næringsliv i et langsiktig perspektiv.
Regjeringens standpunkt om at offentlige kontrakter skal sette krav til lærlingeordning og lærlinger er et viktig virkemiddel i denne sammenheng. Det er derfor viktig når dette skal forvaltes av offentlige bestillere at gode ensartede/ forutsigbare veiledere bidrar til like konkurranse vilkår og at det i fremtiden blir flere fagfolk til byggenæringen.

3. Fast ansatte må utgjøre hovedregelen i norsk arbeidsliv 
Tilgangen på rimelig arbeidskraft, faglært og ufaglært, samt endrede rammevilkår for bruk av innleie og underentrepriser utfordrer hovedmodellen daglig. BNL mener hovedmodellen fortsatt skal være bedrifter med hovedvekt av fast ansatte slik at rekruttering og sikring av ettervekst og kompetanse blir bærekraftig over tid.
I dagens marked er det imidlertid nødvendig å ha størst mulig fleksibilitet når det gjelder drift for å være konkurransedyktig. Dette gjelder ikke minst for prosjektdominerte næringer som vår. Det er allikevel av avgjørende betydning å sikre rammevilkår som gjør at hovedmodellen, fast ansatte, kan ivaretas.
Byggenæringen vil alltid være avhengig av å benytte underentrepriser og innleie. Bemanningsselskapenes tjenester vil være en del av den totale «verktøykassen» våre bedrifter vil ha. Dette må imidlertid ikke utfordre næringens satsning på kompetanse og rekruttering ved at forholdene legges særskilt til rette for å velge bort satsningen på fast ansatte. Det er derfor viktig at rammevilkårene ikke favoriserer disse innretningene. 

4. Høy organisasjonsgrad
Sikring av frontfagsmodellen forutsetter at den har legitimitet og tillit. Det gjøres bla. av at den oppfattes som tilstrekkelig representativ. Arbeidet for ett seriøst arbeidsliv forutsetter også en høy organisasjonsgrad. BNL er derfor opptatt av å bidra til at flest mulig arbeidsgivere innenfor byggenæringen velger å organisere seg og vi er opptatt av at fagbevegelsen også greier å bidra til høyt medlemskap for å sikre legitimitet til partene i arbeidslivet.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt