Publisert

BNLs høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen Statsbudsjettet 2021

Under er BNLs skriftlige innspill til transport og kommunikasjonskomiteen i forbindelse med budsjetthøringene høsten 2020.

Innspill fra BNL til statsbudsjettet for 2021 – transport- og kommunikasjonskomiteen 

 

  • Byggenæringen bidrar til å komme gjennom krisen ved å opprettholde aktivitet og verdiskapning i hele Norge.  
  • Veien ut av krisen går gjennom vekst, og klima- og miljøvennlige løsninger og fortsatt offentlig aktivitet. 
  • Investeringene må være bærekraftige og grønne.  

Byggenæringen (bygg, anlegg og eiendom) er landets største fastlandsnæring målt i verdiskapning med tilsammen 350 00 årsverk utover hele landet. Der det bor mennesker er også byggenæringen tilstede.  

Et drøyt halvt år har gått siden Norge stengte ned. Byggenæringen har holdt hjulene i gang med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene og med høy beredskap for å unngå smittespredning. De ulike markedene i byggenæringen er rammet forskjellig av koronaepidemien. I siste medlemsundersøkelse i NHO sier medlemmene i BNLs bransjer at ordrereserven er i ferd med å tømmes og at usikkerheten øker. Det meldes også om færre offentlige oppdrag å regne på. BNL er derfor bekymret for bedriftenes ordretilgang fremover og de neste 18-24 månedene vil bli tøffe.  

For byggenæringen er det derfor viktigst at den normale aktiviteten opprettholdes og at gryteklare og samfunnsøkonomiske prosjekter igangsettes. Slike prosjekter vil også normalt være med å utløse private prosjekter og kan samtidig også være med å oppveie for bortfall av noen private prosjekter i den situasjonen vi er i nå. Prosjekter i offentlig sektor er effektive motkonjukturtiltak. 

 

Statens vegvesen og Nye Veier 

I budsjettforslaget er veibevilgningen foreslått redusert mens jernbanebevilgninger foreslås økt.  

Anleggsentreprenørene melder om at de har mer kapasitet til å ta oppdrag enn det kommer oppdrag ut i markedet. Forutsigbarhet er viktig for å bygge kapasitet med riktig kompetanse, og å holde folk i arbeid. 

Det er derfor uheldig at det foreslås reduserte bevilgninger til riksveier i dagens situasjon. Det samme er situasjonen for drift og vedlikehold av veinettet. Budsjett økes, men ligger under tidligere nivå, samt at ofte går mye av midlene til drift og mindre til vedlikehold, det vil si at vedlikeholdsetterslepet øker. 

Det er positivt med økte bevilgninger til jernbanen, men det ser ut til at det meste går med til å dekke overskridelser på løpende prosjekter, det vil si at det ikke kommer flere oppdrag ut i markedet og vedlikeholdsetterslepet heller ikke vil bli redusert. 

Modulvogntog og bruprogrammet  

Modulvogntog benyttes til transport av ferdigvarer, mens tømmervogntog frakter råvarer, tømmer. Bransjer i BNL og BNL har i flere år etterlyst satsning på å få åpnet nødvendige veistrekninger slik at modulvogntog kan benyttes helt frem til fabrikkanleggene og andre anlegg. Det hjelper ikke at modulvogntog kan kjøre på de store veiene når de ikke kommer frem til anleggene. Omlasting tar tid og er kostbart. 

Videre er det viktig at Stortinget følger opp bruprogrammet i inneværende NTP. Foreslått bevilgning er ikke nok til å fylle rammen i NTP. Videre er ikke ordningen utformet slik at den gir nødvendig effekt. Midler bevilget for inneværende år er ikke blitt brukt til prosjekter i 2020. 

Vi viser også til innspill fra bransjer i BNL. 

  

 

 

Last ned