Høring av NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi

Byggenæringens Landsforening støtter NHOs høringssvar, men har noen kommentarer knyttet konkret til byggenæringens unike utfordringer om klimarisikohåndtering. Det er viktig at de ulike delene av næringslivet utvikler strategier som tar høyde for klimarisikoen i den enkelte næring.

Både NHO og BNLs tilleggsinnspill kan lastes ned nedenfor.