Ny strategi for grønn sirkulær økonomi: – Viktig å følge opp med konkrete tiltak og virkemidler

Publisert

– BNL er glad for at vi endelig får en nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi på plass. Det er mange gode innsatsområder, og vi etterlyser flere konkrete tiltak og virkemidler, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

BNL har vært tydelige i innspill i prosessen at det er viktig å se potensialet som ligger i vår næring for å nå målene for et mer bærekraftig samfunn.   

– Byggenæringen er definitivt en del av løsningen. Vi er derfor godt fornøyde med at bygg, anlegg og eiendom er blitt blinket ut og at det å forlenge levetiden på bygg blir trukket frem som et viktig område, for å spare ressurser. Dette er i tråd med våre innspill, sier Leegaard videre.

Strategien har mange gode innsatsområder, men Leegaard mener at den dessverre er for lite konkret når det kommer til konkrete virkemidler.

Det skal blant annet utarbeides en langsiktig strategi for renovering av bygg, som en del av arbeidet med å nå målet om å redusere energibruk i bygg med 10 TWh frå 2016 til 2030.

– BNL mener at regjeringen burde være mye mer offensiv enn dette. Regjeringen bør endre Enovas mandat slik at Enova blir pålagt å tilrettelegge for at det store energieffektiviseringspotensialet i den eksisterende bygningsmassen blir hentet ut. Dette er også i tråd med EUs renovation wave, sier Leegaard videre.

Det foreslås også å inkludere krav som reduserer klimautslipp fra materialer i høringen til byggteknisk forskrift. – Vi ser frem til denne høringen. BNL ba i innspillet til Klimameldingen om at man måtte se på helhetlige klimakrav i teknisk forskrift - TEK, sier Leegaard.

Det bra at det i strategien støttes opp om digitale produktdata.

– Digitalisering er en mulighet for å utvikle en seriøs, grønnere og mer sirkulær bygge- og anleggsnæring og digital sporbarhet en forutsetning for sirkulære løsninger. Dette er også noe som næringen jobber målrettet med, men her trenger vi et godt felles samarbeid mellom næringen og myndigheter, avslutter Leegaard.

Les strategien her: