Slik påvirkes byggenæringen av koronaviruset

Koronakrisen har rammet mange av BNLs medlemsbedrifter hardt, og noen bransjer er mer utsatt enn andre.

Siden krisen startet har NHO sendt ut en medlemsundersøkelse til bedriftene for å få innsikt i hva som er de største utfordringene og hvordan dette utvikler seg over tid. Under følger en oversikt over utviklingen med noen nøkkelspørsmål fra undersøkelsen og kort en beskrivelse av situasjonen.

Fra BNL har fra ca 430 - 600 medlemsbedrifter svart på undersøkelsen og hvert svar teller like mye i de samlede resultatene, de er altså ikke vektet etter omsetning eller ansatte.

Lavere etterspørsel og kansellering av ordre

Har din bedrift merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset? SIste tall fra august viser at 28 prosent av bedriftene svarer ja, ned fra toppen i slutten av mars da 73 prosent meldte om det samme.

Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset?

Byggenæringen ble rammet av forsinkelser og kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset. Hele seks av ti bedrifter var rammet i mange uker. Dette skyldes ikke minst karantenebestemmelser både lokalt og nasjonalt som gjorde det vanskelig å flytte varer og tjenester.

Likviditetsproblemer

10 prosent av bedriftene svarte ved siste undersøkelse at de har likviditetsproblemer. Dette er nedgang fra tidligere undersøkelser. Rundt 20 prosent av bedriftene svarte det samme i begynnelsen av april.

Konkurs

Generelt så er det mange konkurser i byggenæringen. Tallene fra undersøkelsene viser at s¨mange som en av fem bedrifter fryktet konkurs i begynnelsen av april. Dette har falt ned til 5 prosent i slutten av juni.

Lærlinger

I undersøkelsen 24. juni har BNL også spurt hvordan bedriftene vurderer lærlingsituasjonen i de ulike bransjene. Dette spurte vi også om i mai og august 2021. I mai svarte 45 prosent like mange og 16 prosent fleree. I august er det 52 prosent som skal ta inn like mange og 13 prosent flere.

22. juni
17. august

Har din bedrift opplevd en unormal prisoppgang på råstoff / byggevarer?

Våren 2021 så har både tilgangen til råvarer og byggevarer og derav prisen vært en utfordring. BNL har spurt bedriftene om dette. Hele 91 prosent svarte ja på dette spørsmålet 17. august. En annen utfordring er tilgang til og leveranser av råstoff. 69 prosent svarte at dette er et problem samme måned.

Ordresererve

BNL har også fulgt med på ordresituasjonen til bedriftene gjennom pandemien og ordresituasjonen et stykke frem i tid. I september 2021 svarer 46 prosent av bedriften ser på ordrereserven for neste år er omtrent den samme som den var før pandemien, mens 23 prosent svarer at den er noe bedre eller svært mye bedre.

BNLs kommentarer til medlemsundersøkelsene

BNLs kommentarer

 1. Tilbake til normalen?

  Over 90 prosent av bedriftene svarer at markedsituasjonen er god eller tilfredsstillende. Bare 7 prosent svarer at den er dårlig, viser NHOs 22. koronaundersøkelse. – Samtidig ser det ut til at noen av de største utfordringene er tilgang på råstoff og byggevarer, samt unormal høy prisoppgang, sier samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i BNL.

 2. – Haster å få økt innreise for faste ansatte

  Nesten seks av ti bedrifter i byggenæringen får ikke tak i fagarbeidere, viser NHOs 20. koronaundersøkelse.  Samtidig er mange utenlandske arbeidstakere med fast ansettelse i Norge utestengt fra landet. Nå haster det for å åpne opp for flere arbeidsreisende, sier samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i BNL.

 3. En av fire bedrifter har opplevd avlysninger og utsatte prosjekter

  Gjennom pandemien har næringen pekt på betydningen av å få "gryteklare" prosjekter ut i markedet som en viktig del av motkonjunkturpolitikken.  – Det bekymrer at hver fjerde bedrift i NHOs koronaundersøkelse for mai har opplevd avlysninger og utsettelser med begrunnelse i korona, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 4. Frykter forsinkelser av byggeprosjekter

  – Vi har levd under svært strenge smittevernsrestriksjoner i lang tid. Dette påvirker også byggenæringen. Det er ikke uventet, men bekymringsfullt - at såpass mange bedrifter melder om forsinkelser, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 5. Et år med pandemi tærer på bedriftene

  NHOs syttende medlemsundersøkelse om koronakrisen kommer ett år etter den første. For byggenæringen er det færre kanselleringer av ordre enn i februar, men det er fortsatt en av fire bedrifter som har lavere ordretilgang i år enn på samme tidspunkt i fjor. Men pandemien rammer svært ulikt.

 6. Flere permitteringer bekymrer

  – I NHOs ferske medlemsundersøkelse ser vi en økning i antall bedrifter i byggenæringen som svarer at de tror vi vil ha permittert i midten av januar. – Pandemien fører til stor usikkerhet og lavere ordretilgang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 7. Ny medlemsundersøkelse: På stedet hvil

  I månedens medlemsundersøkelse fra NHO er det lite endring for bedriftene i byggenæringen siden forrige undersøkelse. - Det er noen positive funn, men nedgangen i ordrereserven bekymrer, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 8. Fortsatt svikt i ordretilgangen bekymrer

  NHOs ferske medlemsundersøkelse viser liten endring fra før sommeren. – Det er spesielt ordretilgangen som bekymrer. Hele 43 prosent av bedriftene har lavere ordretilgang nå sammenlignet med i fjor på samme tid, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 9. Møteplass Oslo august 2020

  Kan vi bygge oss ut av koronakrisen? Og kan krisen faktisk bidra til å gjøre bygg- og anleggsnæringen mer klimavennlig? Det er sentrale temaer på "Møteplass Oslo" onsdag 12 august som er sensommerens store møteplass etter at Arendalsuka ble avlyst.

 10. Liten bedring, men mørke skyer i horisonten

  Ny medlemsundersøkelse utført av NHO viser at det går langsomt bedre for bedriftene i byggenæringen, men usikkerheten til høsten og vinteren er fortsatt stor.  – Undersøkelsen viser at koronakrisen er merkbar for mange bedrifter i næringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. BNL.

 11. Ingen bedring for byggenæringen

  I NHOs medlemsundersøkelse gjennomført denne uken er det lite endring i tallene fra tidligere undersøkelser i koronakrisen. – Situasjonen ser ut til å ha stabilisert seg noe, men fortsatt er det mange som sliter og bedrifter som må nedbemanne, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

 12. Nye prognoser: Dyster bølgedal for byggsektoren

  Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitten sender norsk økonomi inn i en lavkonjunktur. – Samlet sett venter vi en betydelig nedgang i aktiviteten i bygge og anleggsmarkedet på rundt 4 prosent i år. Til sammenligning var nedgangen under finanskrisen på 2 prosent. Det er forventet en nedgang for byggsektoren på 8 prosent, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

 13. 30 prosent i byggenæringen permitterer

  30 prosent av bedriftene i BNL svarer at de har permittert ansatte, og tre av fire svarer at permittering kan bli aktuelt innen kort tid, viser tall fra NHOs siste medlemsundersøkelse. – Byggenæringen har en svært viktig rolle med å holde hjulene i gang. Vi merker dessverre stor pågang fra bedrifter som skal å permittere. Dette bekymrer, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.