Vedtekter

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 25. november 2021.

Vedtekter

§ 1 - Navn og formål

1.1. Foreningens navn er Byggenæringens Landsforening (BNL).

1.2. Foreningens formål er:

a) Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser og representere byggenæringen overfor myndighetene, NHO, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig.

b) Å profilere og synliggjøre byggenæringens betydning for landets verdiskaping og utvikling.

c) Å arbeide for rammebetingelser og stabile markedsforhold som gir grunnlag for medlemmenes utvikling, konkurransedyktighet og lønnsomhet.

d) Å arbeide for medlemmenes aktive satsing på kvalitet og miljøbevissthet.

e) Å fremme kontakt og samarbeid mellom medlemmene, deres medlemsbedrifter og BNL.

f) Å virke for gode og varige forhold mellom medlemmene, deres medlemsbedrifter, de ansatte og deres organisasjoner.

§ 2 - Medlemskap

2.1. Som medlemmer kan opptas bransjeforeninger.

2.2. Bedrifter som driver virksomhet med tilknytning til byggenæringen, og som ikke naturlig hører hjemme i en bransjeforening, kan opptas i Fellesgruppen. De bedriftene som inngår i Fellesgruppen, har som gruppe de samme rettigheter som øvrige medlemmer (bransjeforeningene).

2.3. Styret beslutter opptak av medlemmer. Eventuelt avslag kan ankes til generalforsamlingen.

2.4. Bedrifter hos medlemmene kan ikke ha morselskap, søster- eller datterselskap som ikke er medlem i en bransjeforening dersom de tilfredsstiller kravene til medlemskap i bransjeforening, med mindre de er medlem av annen landsforening i NHO.

2.5. Medlemmene og deres medlemsbedrifter er forpliktet til å overholde BNLs vedtekter og de beslutninger og avtaler som i henhold til disse treffes av BNLs organer.

2.6. Medlemmene og deres medlemsbedrifter er forpliktet til å sende BNL de statistiske oppgaver og andre opplysninger som styret anser nødvendige for BNLs virksomhet.

§ 3 - Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

3.1. BNL er tilsluttet NHO.

3.2. Bedrifter hos medlemmene plikter å være medlem av NHO, med de unntak NHO vedtar.

3.3. Bedrifter hos medlemmene som har tariffavtale eller som får krav om tariffavtale, plikter å være med i NHOs tariffellesskap.

§ 4 - Kontingent

4.1 Generalforsamlingen fastsetter rammebudsjett og kontingent for kommende år. Kontingenten kan deles i en kontingentdel og en serviceavgiftdel.

4.2. Kontingenten fordeles etter antall årsverk i medlemmenes medlemsbedrifter, basert på NHOs statistikk per 31.12 foregående år. Ingen medlemmer skal betale mindre enn 1,5 % av det fastsatte rammebudsjettet. Det er opp til det enkelte medlem om BNL etter avtale, kan fakturere deres medlemsbedrifter direkte.

4.3. Beregning av kontingenten for bedrifter som inngår i Fellesgruppen, fastsettes av styret og beregnes ut fra utbetalt årslønn, basert på NHOs statistikk per 31.12 foregående år.

4.4. Medlemmer som i et år ikke har betalt skyldig kontingent, kan av styret ekskluderes fra BNL.

§ 5 - Generalforsamling

5.1. Generalforsamlingen er BNLs øverste organ. Generalforsamlingen består av 50 delegater med personlige varadelegater og styrets medlemmer.

5.2. Alle medlemmer skal ha minst én delegat. Medlemmer med mindre enn 2 % av totalt antall ansatte i medlemmenes medlemsbedrifter tildeles én delegat. Øvrige medlemmers delegerte beregnes deretter på grunnlag av totalt antall ansatte i de øvrige medlemmers medlemsbedrifter basert på NHOs statistikk pr. 31.12 foregående år.

5.3. Medlemmene kan i perioden skifte ut sine delegater og varadelegater til generalforsamlingen.

5.4. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel ved bekjentgjøring av dagsorden for møtet. Saksdokumentene skal være sendt delegatene minst 2 uker før møtet.

Fra møtet nedtegnes protokoll som undertegnes av styreleder og to delegater valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger møteleder.

Forslagsrett på saker for generalforsamlingen tilkommer medlemmer og delegerte til generalforsamlingen. Forslag må være sendt styret minst 8 uker på forhånd. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 8 dagers varsel når styret finner det påkrevet, eller når én eller flere medlemmer som representerer minst 1⁄4 av medlemmenes medlemsbedrifter krever det. Varselfristen kan nedsettes til 4 dager hvis styret finner at viktige tariffspørsmål gjør det nødvendig.

I tariffspørsmål har bare delegater fra tariffbundne bedrifter i NHO-området stemmerett.

5.5. Ordinær generalforsamling skal:
1) Velge møteleder.
2) Velge 2 delegater til å undertegne protokollen.
3) Behandle styrets årsberetning.
4) Behandle revidert regnskap for foregående år, herunder revisors beretning og honorar. 5) Fastsette godtgjørelse til styret.
6) Fastsette BNLs rammebudsjett for det kommende år.
7) Vedta kontingent for kommende år, jfr. § 4-1.

8) Velge styre, herunder styreleder, nestleder og 6 øvrige medlemmer av styret. Styrets leder, eller nestleder, og minst 2 styremedlemmer skal komme fra tariffbunden medlemsbedrift i NHO- området. Valgperioden er som hovedregel 2 år, men med mulighet for 1 år hvis generalforsamlingen finner det hensiktsmessig, og slik at 4 medlemmer av styret vekselvis er på valg annethvert år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at samme person ikke kan være medlem av styret i mer enn 6 år sammenhengende.

9) Velge revisor for 1 år.

10) Velge, etter innstilling fra styret, en valgkomité med leder og 5 øvrige medlemmer. Valgperioden for valgkomitéens leder og medlemmer er 2 år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at samme person ikke kan være medlem av valgkomitéen i mer enn 6 år sammenhengende.

11) Andre saker som er nevnt i dagsorden.

5.6 Når det er satt opp i innkallingen, behandles følgende som 12 og 13. 12) Behandle og fastsette BNLs strategi.

13) Vedta retningslinjer for valgkomitéens arbeid. Det skal fremgå av retningslinjene at valgkomitéen innstiller fritt på forslag til styrets leder. Medlemmene foreslår kandidater til øvrige styreverv, som valgkomitéen normalt skal legge til grunn for sin innstilling. Det skal fremgå av retningslinjene at valgkomitéen foreslår godtgjørelse for styrets medlemmer.

Retningslinjene skal også inneholde regler for valgkomitéens forslag til valg til NHOs styrende organer.

5.7 Kun fremmøtte delegater har stemmerett på generalforsamlingen. Hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, treffes alle beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende, unntatt ved personvalg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§ 6 - Styreledersamling

6.1 Styreledersamlingen utgjøres av medlemmenes styreledere og medlemmenes daglige ledere.

6.2 Styreledersamlingen skal arrangeres to ganger i året. Samlingen har ikke vedtaksmyndighet. Styreledersamlingen er rådgivende organ for BNLs overordnede politikkutforming.

6.3 Styreledersamlingen innkalles med 4 ukers varsel. Ved behov kan samlingen innkalles på kortere varsel.

6.4 BNLs styremedlemmer og administrerende direktør har møterett.

§ 7 - Styret

7.1 Styret består av leder, nestleder og 6 øvrige medlemmer. Styret ledes av styreleder eller i dennes fravær av nestleder. Styret kan beslutte at det benyttes en annen møteleder. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Stemmerett i saker knyttet til tarifforhold har bare styremedlemmer som kommer fra tariffbundne bedrifter i NHO-området.

Medlem av styret trer ut hvis den bedrift vedkommende er tilknyttet ikke lenger er medlem av bransjeforening i BNL, eller dersom vedkommende slutter i bedriften.

Ved frafall av ett styremedlem vil styret fungere på ordinær måte frem til neste ordinære generalforsamling. Ved frafall av 2 eller flere styremedlemmer innkalles det til ekstraordinær generalforsamling for å velge nye styremedlemmer.

7.2. Styret holder møte når styreleder finner det nødvendig, eller når minst 3 av styrets medlemmer eller administrerende direktør ber om det.

7.3 Styret innkaller til generalforsamling.

7.4. Styret leder BNLs virksomhet og forvalter BNLs midler i samsvar med vedtekter og innenfor rammen av vedtak og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen.

7.5. Styret oppnevner forhandlingsutvalg som skal stå for gjennomføring av lønnsoppgjør og tariffrevisjon.

7.6. Styret vedtar BNLs årsbudsjett innenfor generalforsamlingens vedtatte rammebudsjett. 7.7. Styret ansetter administrerende direktør.

§ 8 - Administrerende direktør

Administrerende direktør leder BNLs daglige virksomhet. Administrerende direktør skal holde styret løpende orientert om virksomheten.

Administrerende direktør møter på generalforsamlingen, styreledersamling og i styret med tale- og forslagsrett. Administrerende direktør er sekretær for valgkomiteen.

§ 9 Bransjeforening

Medlemmene av BNL fastsetter selv sine vedtekter. Disse må verken være i strid med BNLs eller NHOs vedtekter.

 

§ 10 - Arbeidsgiverspørsmål

Arbeidsgiverspørsmål og tariff er BNLs ansvar.

For øvrig kommer bestemmelsen om forhandlinger og konflikter i NHOs vedtekter, § 11-1 – 11- 4, til anvendelse.

§ 11 - Utmeldelse og eksklusjon

11.1 Ingen medlemmer kan melde seg ut av BNL før etter 2 års medlemskap. Utmeldelsen skal skje skriftlig med 6 måneders varsel, jfr. dog NHOs vedtekter, § 14-1, vedrørende tariffbundne bedrifter, som også gjelder her.

11.2 Styret kan beslutte med øyeblikkelig virkning å ekskludere medlem som handler mot avgjørelser truffet i henhold til disse vedtekter, opptrer utilbørlig i forhold som angår BNL, eller som på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser. Tilsvarende gjelder for medlemsbedrifter i Fellesgruppen.

Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling.

§ 12 - Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtektene kan bare besluttes av generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær), og forslag om vedtektsendringer må være sendt generalforsamlingens delegerte og medlemmene minst 4 uker på forhånd.

For gyldig beslutning kreves et flertall på minst 2/3 av de møtende delegerte, og disse må utgjøre minst 20 delegater.

§ 13 - Oppløsning

13.1. Beslutning om oppløsning fattes av generalforsamlingen med et flertall på minst 3/4 av de tilstedeværende generalforsamlingsdelegerte og disse må utgjøre minst 30 delegater.

13.2. Forslag om oppløsning av BNL må fremsettes av styret og være bekjentgjort overfor medlemmene og deres medlemsbedrifter minst 3 måneder på forhånd.

13.3 Dersom BNL besluttes oppløst, beslutter generalforsamlingen hvorledes foreningens aktiva forvaltes og disponeres med simpelt flertall.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: