Overenskomster for funksjonærer i byggenæringen

Oversikt over alle aktuelle overenskomster finnes på NHOs nettsider. Her er de viktigste.

Arbeidslederavtalen FLT
Overenskomsten gjelder for de medlemmer av FLT som går inn under følgende definisjon:
Med arbeidsledere forstås formenn, verksmestere og arbeidstakere i lignende stilling som er ansatt for på arbeidsgiverens vegne å lede, fordele eller kontrollere arbeid utført av personer som er underordnet dem, dersom de ikke har plikt til selv å ta del i dette arbeid i større utstrekning.

Butikkoverenskomsten
Overenskomsten gjelder for butikk- og ekspedisjonsfunksjonærer og lager- og kontorfunksjonærer som direkte er tilknyttet butikkens drift. Funksjonærene må være hel- eller deltidsansatte.

Funksjonæroverenskomsten – Parat og Negotia
Avtalen gjelder for hel- og deltidsansatte kontorfunksjonærer, tekniske funksjonærer, funksjonærer innen lager og ekspedisjon og arbeidsledere.

Tekna overenskomsten
Avtalen gjøres etter krav fra Tekna eller NHO gjeldende for medlemmer av Tekna som er ansatt i funksjonærstillinger i bedrifter tilsluttet NHO og for vedkommende bedrift.

Lederavtalen - LEDERNE
Overenskomst omfatter medlemmer av LEDERNE som innehar lederoppgaver og lederansvar.

NITO overenskomsten:
Overenskomsten gjøres etter krav fra NITO eller NHO gjeldende for medlemmer av NITO for de i bedriften ansatte ingeniører/teknikere i funksjonærstillinger jfr. punkt 1-4 til 1-6.

Fra Overenskomsten kan unntas de medlemmer av NITO som innehar ledende stilling, så som disponent, fabrikksjef, forskningssjef, plattformsjef o.l.

Rammeavtalen arbeidsledere/ byggfag – FLT
Overenskomsten gjelder for de medlemmer av FLT som går inn under følgende definisjon:
"Med arbeidsledere forstås formenn, verksmestere og arbeidstakere i lignende stilling som er ansatt for på arbeidsgiverens vegne å lede, fordele eller kontrollere arbeid, utført av personer som er underordnet dem, dersom de ikke har plikt til selv å ta del i dette arbeid i større utstrekning.

Standardoverenskomsten
Overenskomsten gjelder for funksjonærer som er ansatt i stillinger innenfor områder som marked/salg, økonomi, administrasjon, logistikk/lager. Ikt innenfor samme områder er også omfattet.

Overenskomsten omfatter også salgsfunksjonærer som har salg og salgsfremmende virksomhet utenfor bedriftens faste arbeidssted som sin vesentligste oppgave.

Tekniske funksjonærer FLT
Overenskomsten gjøres gjeldende for tekniske funksjonærer, dvs. ingeniører, teknikere, laboranter, optiske/tekniske tegnere, jfr. Hovedavtalens § 20-4, og funksjonærer forøvrig som er ansatt som tekniske funksjonærer i stillinger som partene er - eller blir - enige om at overenskomsten skal omfatte og som er ansatt i bedrifter tilsluttet NHO.