Transportbrukere

Effektive, trygge veier er en forutsetning for å skape vekst og arbeidsplasser i hele Norge.

Byggenæringen er en storforbruker av transport. Som en av Norges største distriktsnæringer er bedriftene avhengig av å transportere varer og arbeidskraft over hele landet og ut av landet. Mindre tid brukt på transport, gir mer tid til kundene, i produksjon og reduserer miljøbelastningen.

 

BNL mener et effektivt og tilpasset stamveinett er viktig for å kunne bringe varer og arbeidskraft mellom arbeidsplassene, byggeplassene og byggevareindustrien. Det skaper produktivitet og fleksibilitet for bedriftene. Store deler av byggevareindustrien er avhengig av å få transportert både innsatsvarene og de ferdige produktene. BNL mener derfor det må tillates økt bruk av større vogntog og modul-vogntog der det er trafikkmessig forsvarlig. Det vil redusere antall lastebiler på veiene som er bra for miljøet, produktiviteten og trafikksikkerheten.

For mange håndverkere er bilen verksted og varelager, arbeidsstedet skrifter ofte og kollektivreiser er derfor ikke et alternativ slik det er for mange andre arbeidstakere. Tiden brukt til transport er ikke gratis og belastes kunden. Spesielt i privatmarkedet hvor oppdragene er mindre blir transportkostnadene et fordyrende element. Prioritering av nyttekjøretøy på veinettet vil øke effektiviteten og tvinge de som har mulighet over til kollektivløsninger, men det kan ikke gjøres bare gjennom gebyrer og bompenger. I sentrale strøk og når egen bil ikke er nødvendig må bedriftene oppfordre og gis større mulighet til å stimulere sine ansatte til å reise kollektivt, sykle eller gå og for bedrifter til å velge el-kjøretøy.

Spesielt i byene kan parkering og muligheten til å organisere effektive løsninger for avfallshåndtering på byggeplassen være vanskelig. Økt bruk av fortau både til parkering og avfallshåndtering vil derfor kunne øke produktiviteten, redusere tidsbruken i prosjektene og stimulere til bedre avfallshåndtering.

Mest mulig transporten bør flyttes fra vei til sjø og bane. Dagens infrastruktur er ikke effektiv nok til at det er et reelt alternativ. Effektive omlastningsløsninger må derfor bygges, spesielt nært de store byene.

BNL mener at:

  • Stamveinettet må prioriteres og de samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene må prioriteres

  • Rammene for lengde, høyde, bredde og tyngden på transporten må økes

  • Det må bli enklere å få bruke fortau til parkering og avfallshåndtering

  • Det må bygges flere havner og ny godsterminal i østlandsområdet må prioriteres i NTP

  • Mer transport skal flyttes fra vei til sjø og jernbane.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: