Grønn verdiskaping

Et grønt skifte innebærer økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning. Endringene som det grønne skiftet krever gir store markedsmuligheter for byggenæringen, for kundene og samfunnet rundt oss.

Bygg-, eiendoms- og anleggssektoren bruker store andeler av jordens ressurser, herunder materialer, energi og arealer. I Norge anslås klimagassutslipp fra produksjon av byggevarer, oppvarming og drift av bygg, transport av byggevarer og drift av bygge- og anleggsplasser å ligge mellom 12 og 15 % av norske utslipp1. Bygg og anlegg har lang levetid og legger premisser for alle menneskers liv og virke i mange år framover. Eierne og aktørene i næringen har et spesielt ansvar for å bidra til et grønt skifte. 

 

BNLs mål og politikk 
BNL arbeider for at næringen skal bygge, vedlikeholde og drifte gode, sunne, hensiktsmessige og robuste bygg og anlegg. BNLs miljø- og energipolitikk er forankret i FNs, EUs og Norges mål for et bærekraftig samfunn. 

BNL har i prioritert følgende mål for sitt arbeide med grønt skifte mot 2030: 

 • BNL skal bidra til å begrense global oppvarming

 

 • BNL skal bidra til å begrense og effektivisere ressursbruken -Sirkulær økonomi 

 

 • BNL skal bidra til å begrense og forebygge de skadelige konsekvensene av klimaendringene 

 

BNLs ambisjon på vegne av norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring er å føre en politikk som kombinerer gode løsninger for miljø og klima med verdiskaping og konkurransekraft. 

Noen viktige faktorer som påvirker hvordan næringen kan lykkes i det grønne skiftet: 

 • Miljøvurderinger av bygg, anlegg og eiendom må skje på en helhetlig måte over livsløpet og bygge på fakta og internasjonalt anerkjente metoder. 

 • For at norsk byggenæring skal hevde seg i den internasjonale konkurransen på miljøområdet må den øke kunnskapene om miljø og klima og jobbe med å heve produktiviteten, digitalisere og standardisere. 

 • Næringens kunder må bruke sin innkjøpsmakt til å stille miljøkrav. Dette gir konkurranse på grønne løsninger. Det offentlige har et spesielt ansvar, i og med at de kjøper 35-40 % av næringens leveranser. 

 • Næringens viktigste verktøy for et grønt skifte er kompetanse. BNL skal bygge videre på kompetansen som er utviklet gjennom sine kompetanseprogrammer gjennom to tiår, og myndighetene må anerkjenne at næringen trenger kompetansekrav i prosjektering og utførelse av bygg- og anleggsprosjekter for å lykkes med det grønne skiftet. 

 • Uten lønnsomhet i bedriftene og hos kunden vil det ikke bli et grønt skifte. Næringen trenger forutsigbare rammebetingelser og samarbeid for å kunne levere endring på høyt nivå. 

Aktiviteter 

Noen aktiviteter som er i gang 

 • Arbeidet med å gjennomføre næringens egne nasjonale handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017-2020 pågår (NHP4). Det er den fjerde i rekken siden 2001. Dette er sirkulær økonomi i praksis. 

 • BNL og bransjene samarbeider med store offentlige bestillere og Difi om miljøkrav i kontrakter. 

 • BNL og bransjene er engasjert i arbeid for å få ned utslipp fra bygge- og anleggsplasser og transport, blant annet sammen med NHO og andre landsforeninger. 

 • BNL etablerte Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner (EPD-Norge) sammen med NHO i 2002. Etableringen har vært avgjørende for Norge nå leder an i arbeidet med å få ned utslipp fra produksjon av byggematerialer levert til norske bygg. Basert på opplysningene fra en EPD kan nå materialer med lave utslipp over livsløpet etterspørres i bygge- anleggsprosjekter, hvilket også gjøres i stadig flere store prosjekter.  

 • BNL arbeider politisk for bedre samordning av bolig- og infrastrukturplanlegging. Dette har blant annet stor betydning for klimagassutslipp fra transport. 

 • BNL samarbeider med miljøorganisasjoner og andre organisasjoner for å øke energieffektivisering i eksisterende bygg. 

 • BNL og bransjene er pådrivere i internasjonalt standardiseringsarbeid innen miljø og digitalisering. 

 • Digitalt veikart for byggenæringen er utformet og følges opp gjennom foreningen Samarbeid for digitalisering. 

 • BNL har, sammen med andre, evaluert og anbefalt et måle- og forbedringssystem for prestasjoner. Målet er å forbedre konkurransekraften for norske bedrifter. 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: