Høringsvar - EU direktiver om energieffektivisering og fornybar energi

Det vises til høringsbrev av 14. januar 2019 om EU-direktivene 2018/2001 (fornybar energi) og 2018/2002 (energieffektivisering) og forordning 2018/1999 (styringssystem) samt til nylig avsluttede høring om Bygningsenergidirektivet II.

Byggenæringens Landsforening, BNL, med sine 15 bransjer innen næringseiendom, entreprenørvirksomhet, byggevareindustri og bygghåndverksbedrifter støtter innføringen av fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet. Dette er i tråd med innspillene BNL har gitt på høringen av Energiloven i januar, til Bygningsenergidirektivet II høsten 2018 og høringen som OED gjennomførte om EUs Energipakke i januar 2017.
BNL har i mange år vært opptatt av bærekraftig renovering, drift og forvalting av eksisterende bygningsmasse. Vi har tidligere gitt mange innspill til myndighetene om behovet for å sette ambisiøse mål for energieffektivisering av eksisterende bygg, og for å legge til rette for å oppfylle slike mål med insentiver og regelverk. BNL støtter også bred omlegging til fornybar energi. Med de to direktivene er det mange brikker som faller på plass også i Norge.
BNL-felleskapets bransjer er avhengig av like konkurransevilkår for våre bedrifter. Det er i seg selv et argument for at BNL ønsker direktivene implementert.