Publisert

Høring til  arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med Statsbudsjettet 2021

Vedlagt er BNLs høringsinnspill til komiteen.

Satsing på seriøst arbeidsliv – styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet 

Skal byggenæringen (bygg, anlegg og eiendom) kunne være en viktig del av løsningen i utviklingen mot et bærekraftig nullutslippssamfunn, må næringen ha krefter til å komme gjennom dagens krise.  

Næringen er landets største fastlandsnæring målt i verdiskapning og med tilsammen 350 00 årsverk utover hele Norge. Der det bor mennesker er også byggenæringen tilstede og bidrar til å opprettholde aktivitet og verdiskaping i hele landet 

Et drøyt halvt år har gått siden Norge stengte ned. Byggenæringen har holdt hjulene i gang med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene og med høy beredskap for å unngå smittespredning. De ulike markedene i byggenæringen er rammet forskjellig av koronaepidemien. I siste medlemsundersøkelse i NHO, sier medlemmene i BNLs bransjer at ordrereserven er i ferd med og tømmes og at usikkerheten øker. Det meldes også om færre offentlige oppdrag å regne på. BNL er derfor bekymret for bedriftenes ordretilgang fremover og de neste 18-24 månedene vil bli tøffe.  

Permittering  

Regjeringen foreslår å utvide arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt og tilsvarende rett til dagpenger for permitterte, slik at permitterte kan få lønn eller dagpenger under permittering i inntil 52 uker innenfor 18 måneder. Endringen gjøres fra 1. november, når dagens midlertidige forlengelse løper ut. Utvidelsen vil omfatte både nye og løpende tilfeller, dvs. at den også vil gjelde for permitteringer som er iverksatt før 1. november. Regjeringen legger til grunn at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig, og at maksimal periode med fritak fra lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.  

Byggenæringen skal, som beskrevet ovenfor, bidra til å omstille Norge til et grønt og bærekraftig samfunn. Til dette trenger vi å beholde viktig kompetanse og arbeidsplasser. Mange av våre medlemmer opplever stor usikkerhet når det gjelder ordresituasjonen. Omlag 1/3 av bedriftene har lavere ordretilgang nå sammenlignet med i fjor. BNL er derfor svært opptatt av at utvidelsen av perioden med fritak fra lønnsplikt til 52 uker, blir opprettholdt også utover 30. juni 2021. Byggenæringen får da mulighet til å benytte ordningen dersom ordresituasjonen blir slik det ser ut akkurat nå og næringen kan beholde viktig og kritisk kompetanse.  

A-krim 

Et seriøst arbeidsliv er viktig for både arbeidstakere og bedriftene. Lovbrudd og manglende håndheving vil kunne få negative konsekvenser for arbeidstakeres rettigheter og arbeidsmiljøforhold. Det vil også kunne føre til konkurransevridende konsekvenser for seriøse bedrifter og de mister oppdrag.  

BNL har forståelse for at tilsyn med arbeidslivskriminalitet og useriøsitet er komplekse og ressurskrevende områdermen det er viktig at tilsynene har tilstrekkelig ressurser til oppfølging, håndheving og kontroll. BNL er opptatt av at regjeringen følger opp egen A-krim strategi med ressurser nok til at målene i strategien nås, men det må være politiets oppgave å følge opp og avdekke kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. BNL støtter forslaget til bevilgning til Arbeidstilsynet på 50 millioner, men politiet må også prioriteres, som nevnt ovenfor.  

Innleie  

BNL støtter også forslaget om styrke oppfølging og håndheving av innleie- og like-behandlingsreglene med 38 millioner (del av de 50).  

Byggesaksbehandling 

BNL støtter ikke forslaget om at bevilgningen til Arbeidstilsynet foreslås redusert med 2,3 mill. kroner som følge av gevinstrealisering knyttet til Arbeidstilsynets IKT-prosjektangående forenkling av byggesaksbehandling. Flere av BNLs medlemsbedrifter erfarer at Arbeidstilsynet har svært lang saksbehandlingstid i sin byggesaksbehandling – i visse tilfeller har det tatt inntil 3 måneder før Arbeidstilsynet starter behandlingen av saken. Dette innebærer en kostnad for bedriftene fordi de ikke får sendt inn byggesaken til kommunen før Arbeidstilsynets samtykke foreligger, og prosjektene blir forsinket. 

BNL ber derfor om at bevilgningen opprettholdes og ikke reduseres.   

Last ned