BNLs innspill til NTP

Publisert

Foto: Torbjørn Tandberg.

BNL deltok på samferdselsminister Knut Arild Hareides innspillskonferanse om NTP 2022-2033 torsdag 10. september. BNL la blant annet vekt på at vi må se NTP i sammenheng med oppbyggingen av landet etter Covid19. – Derfor er det viktig at prosjektene kommer ut i markedet, for å sikre ordretilførsel og at det bygges som planlagt, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Et av BNLs andre hovedpoeng på konferansen er at vi må sørge for at investeringene i samferdsel skaper nye arbeidsplasser der ny teknologi og grønne, bærekraftige løsninger blir etterspurt.

– Det bygger kompetanse og styrker norsk konkurransekraft. Konkurransene må gjennomføres slik at vi ikke ekskluderer norske entreprenører.

BNL er videre opptatt av forutsigbarhet.

– Det er avgjørende for å bygge god kompetanse og kapasitet, for å kunne sette sammen det beste laget for hvert enkelt prosjekt, for at vi skal nå vi klima- og miljømålene og ikke minst er det viktig for investeringer i industrien, sier Sandnes videre. 

BNL mener vi må gjennomføre bruprogrammet for å fjerne flaskehalser på fylkesveinettet og gjennomføre Jernbanedirektoratets handlingsprogram,, med oppgradering av tømmerterminalene og krysningsspor.

I tillegg er det viktig å prioritere drift og vedlikehold for å fjerne etterslepet og også for å øke trafikksikkerheten.

– Det er positivt at samferdselsministeren tar seg tid til å møte næringslivet også i sluttspurten av prosessen, avslutter Sandnes.

NTP 2022-2033  skal etter planen legges frem i begynnelsen av 2021.