17. mai - Lover og regler

Publisert

Foto: Canva

1. og 17. mai er de eneste høytidsdagene som er regulert i egen lov (Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager ).

Dette innebærer at alle arbeidsgivere, ikke bare de som er bundet av tariffavtale, er forpliktet til å betale full lønn for disse dagene. Dette gjelder selv om den ansatte ikke arbeider denne dagen. Høytidsdagen må ikke falle på en søndag eller annen helgedag.

Det er et krav om at arbeidstakere har vært tilsatt i sammenheng de siste 30 dagene før den aktuelle helligdagen, men de kan også ha vært tilsatt senere. Forutsetningen er at arbeidet da totalt må være av minst 30 dagers varighet.

Dersom det skulle være nødvendig med arbeid på en av høytidsdagene, er det viktig å huske at arbeidstid på 1. og 17. mai er regulert på samme måte som arbeid på helligdager. I utgangspunktet skal det være arbeidsfri. Les mer om dette, og mulige unntak, her

Dersom arbeidstaker må arbeide, regulerer loven at det på 1. eller 17. mai skal gis det samme lønnstillegg som vedkommende etter avtale eller regulativ måtte ha krav på for søndager. Er spørsmålet om slikt lønnstillegg ikke avgjort ved avtale eller regulativ, skal arbeidstaker ha et tillegg på minst 50% til sin vanlige lønn.

Dersom bedriften er bundet av tariffavtale, er reglene presisert i eget bilag (for eksempel bilag 8 i Fellesoverenskomsten for byggfag ). Tariffavtalen presiserer blant annet at helligdagsgodtgjørelse når helligdag faller på en dag som ellers ville vært en arbeidsdag, betales også dersom arbeidstaker avvikler ferie. Ved arbeid på helligdager gjelder det tillegg på 100% av overtidsgrunnlaget.

Dersom arbeidstaker arbeider i en arbeidstidsordning godkjent av Fellesforbundet/Norsk Arbeidsmandsforbund eller LO, vil det gjelde egne regler ved arbeid på helligdager, samt for helligdagsgodtgjørelse. Dersom ordningen er inngått etter Bilag 17 i FOB, er reglene beskrevet i punkt 12, se her. Tilsvarende bilag finner man i Overenskomsten for private anlegg. Vi gjør oppmerksom på at reglene i bilaget gjelder kun de spesielle, godkjente arbeidstidsordninger. Ved arbeidstidsordninger godkjent i bedriften, gjelder hovedregler etter bilag 8.