Tariffnemndas vedtak om videreføring av allmenngjøring av tariffavtale

Tariffnemnda har truffet vedtak om videreføring av allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, og fastsatt ny forskrift.

Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge videreføres med justerte lønnssatser.

Byggenæringens Landsforening har støttet en videreføring av allmenngjøring og mener at forskrift er et viktig tiltak for seriøsitet og like konkurranse vilkår i byggenæringen

Tariffnemdas vedtak finnes her https://www.nemndene.no/contentassets/1270eeba57554d6c9b6f7ce4602c4a0c/protokoll--1-2022-og-forskrift-byggeplasser.pdf

Forskriften har fått omfangsbestemmelse som er lik ordlyd som Fellesoverenskomsten for byggfag. Dette er en endring som BNL har støttet

  • 2. Hvem forskriften gjelder for

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. Med bygningsarbeid menes bygge- og byggeteknisk virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving og kildesortering på byggeplass, som utføres av følgende fag: anleggsgartnerfaget, betongfaget, tømrerfaget, murerfaget, rørleggerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, malerfaget, isolatørfaget, taktekkerfaget, stillasbyggerfaget, industrimalerfaget, glass- og fasadearbeider, kulde- og varmepumpeteknikkfaget og ventilasjonsteknikkfaget. I tillegg omfattes tømrer- og montasjearbeid i trehusindustrien, verkstedarbeidere, reparatører, sjåfører, lagerarbeidere, anleggsmaskinførere, samt øvrige grupper som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Fra og med 15.12.22 alle faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser vil ha krav på følgende minstesatser:

  • Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:
  • For fagarbeider: kr 230,00
  • Fagarbeidere er arbeidstakere som har fag- eller svennebrev i vedkommende fag. Utenlandske fagbrev som er godkjent av NOKUT er sidestilt med norsk fagbrev. 
  • For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 207,40 
  • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 216,00        
  • For arbeidstakere under 18 år: kr 139,00
  • Forskriften har også fått samme ordlyd som overenskomsten når det gjelder arbeidstøy:
  • 7. Arbeidstøy

Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen. Med nødvendig arbeidstøy menes tilpasset ordinært arbeidstøy til kvinner og menn der unisex-modell ikke er tilfredsstillende, varmetøy, regntøy og hansker. Arbeidstøyet er bedriftens eiendom. Utlevering skjer ved ansettelsen. Nytt arbeidstøy utleveres ved innbytte av utslitt.