Strømstøtte

Regjeringen er blitt enig med partene i arbeidslivet om en strømstøtteordning. Ordningen omfatter de bedriftene som nå er i en akutt vanskelig økonomisk situasjon på grunn av høye strømpriser. Se relevante spørsmål og svar om strømstøtteordningen i denne artikkelen.

Her er BNLs kommentar til strømstøtten. 

Her er litt mer konkret informasjon om strømstøtten. Det kan komme endringer som en følge av forhandlinger i Stortinget. Regjeringen legger frem forslaget for Stortinget 30. september. 

Spørsmål og svar om strømstøtte

Hva inneholder ordningen fra regjeringen?

Ordningen er tredelt:

  1. Direkte og søknadsbasert tilskuddsordning som gir 25 prosent støtte for strømpris over 70 øre/kWh. Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, for eksempel gjennom Enovas mal, og legger denne ved søknaden.
  2. Ytterligere støtte på 20 prosent for strømpris over 70/kWh dersom bedriften også forplikter seg til å gjennomføre ENØK-tiltak innen to år.
  3. Opptil 50 pst. tilskudd til ENØK-tiltaket, utbetales ved gjennomført tiltak.

I tillegg finnes det en lånegarantiordning for å sikre likviditet. Øvre grense for lånebeløp settes til 50 mill. kroner per foretak/konsern.

Hvem kvalifiserer til støtte?

Både ordningen med støtte til strømkostnader og ENØK-tiltak, og lånegarantiordningen, gjelder for bedrifter med strømintensitet på 3%, regnet ut slik at strømkostnadene for bedrifter første halvår 2022 må utgjøre minst 3% av omsetningen.

 

Når skal ordningen gjelde fra – og hvor lenge? 

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde i tre måneder: oktober, november og desember.

NHO ønsker å evaluere ordningen før jul for å vurdere eventuell forlenging og oppskalering. Tidsavgrensningen er etter vårt syn betinget av at markedet for fastprisavtaler for strøm fungerer fra årsskiftet og kan gi bedrifter tilstrekkelig alternative prissikringsmuligheter.

Utbetaling av støtte kan tidligst skje i november. Gjennomført energikartlegging og oktober-faktura vil ligge til grunn for utbetaling.

Lånegarantiordningen skal åpne i november ha varighet til våren 2023.

 

Hva er rammen?

Næringsministeren vil legge fram for Stortinget et forslag om i alt 3 mrd i ordningen.

Høyeste utbetaling per bedrift vil være 5 mill. kroner, jf. Bestemmelsene i det Ukraina-relaterte statsstøtteregelverket. Det gjelder beløpet totalt til støtte for strømkostnader og ENØK.

Maksimum 3,5 mill. vil gå til til direkte strømstøtte per bedrift.

Gjennomførte ENØK-tiltak får ikke støtte.

 

Er det utbytterestriksjoner?

Regjeringen legger opp til restriksjoner for 2023.

 

Er vi fornøyd med ordningen?

Vi er fornøyd med at en direkte støtteordning er inkludert i forslaget fra regjeringen. Det vil gi bedriftene penger rett på konto slik at de får hjelp til å betale skyhøye strømregninger. Samtidig har vi forståelse for at mange bedrifter går en blytung vinter i møte, og at dette ikke vil oppleves som nok for alle. Vi fortsetter arbeidet med å sikre best mulige vilkår for medlemsbedriftene våre. 

Strømstøtteordningen er en begresenet ordning, og de fleste bedriftene i byggenæringen vil ikke bli omfattet av ordningen. Vi vet at det er mange bedrifter som har store energiutgifter men som ikke vil få strømstøtte. Tidligere hadde Enova støtte til enerigeffektiviseringstiltak i næringsbygg og industri. Disse støtteordningen ble tatt bort da Enova fikk nytt mandat. Vi jobber derfor med ordninger som skal bedre situasjonen til flere av bedriftene i byggenæringen. Dette jobber vi med nå:

  • Fastprisavtaler som også omfatte industribedrifter i byggenæringen, og som vil gi forutsigbare og bedre strømvilkår
  • Det er nødvendig å gjeninnføre og utvide energieffektiviseringsstøtten til næringsbygg. Den må omfatte bygningstekniske tiltak og lokal energiproduksjon herunder sol. Den må rettes inn mot de som kan ta investeringsbeslutning om tiltaket skal gjennomføres. I tillegg til støtte bør det gis mulighet for gunstig lånefinansiering av tiltakene.
  • Enkle og effektive støtteordninger for husholdningene, og som gir mulighet for trinnvis energieffektivisering. Støtteordningen må dimensjoneres slik at man får til en stor utrulling av energieffektiviseringstiltak. I tillegg til støtte bør det gis mulighet for gunstig lånefinansiering av tiltakene.