Kvinnfolkarbeid, også i byggenæringen!

Publisert

I det likestilte Norge er arbeidslivet fortsatt svært kjønnsdelt. Mange bedrifter jobber aktivt for å rekruttere flere kvinner. Utfordringen i flere bransjer er at kvinnene bedriftene leter etter, ikke finnes. Dette gjelder ikke minst innen byggenæringen.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likestilling mellom kvinner og menn er en helt sentral samfunnsverdi. En verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Likevel har vi et svært kjønnsdelt arbeidsliv. Kun én av tre som jobber i privat sektor er kvinner. Kun 15 prosent av norske arbeidstakere jobber i yrker med tilnærmet jevn kjønnsfordeling. Det vil si i et yrke der det er mer enn 40 prosent av enten kvinner eller menn. 

– Vi jobber aktivt med å legge til rette for flere kvinner i byggenæringen, blant annet med prosjektet Kvinner i byggenæringen, og rekrutteringskampanjer. I dette ligger også at vi prøver å endre holdningene til yrkesfagene. Her må vi få foreldre og rådgivere i skolen til å se at yrkesfag gir sikre jobber og gode karrieremuligheter. Vi jobber også med å vise fram byggenæringens betydning for det grønne skiftet. Vi skal bli klimanøytrale og finne frem til nye løsninger som vil gi mange spennende oppgaver. Skal vi få til alt dette må vi også ha kvinnene med på laget, sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Gjennom prosjektet "Jenter og Teknologi" har NHO bidratt til å oppmuntre jenter i 9. og 10. klasse til å velge teknologifag. En ser altså at økt fokus og gode rollemodeller hjelper.

– I fjor søkte rekordmange jenter seg til guttedominerte linjer på videregående. 16,4 prosent av søkerne til teknologi og industrifag og 9,5 prosent til bygg- og anleggsfag var jenter, mot henholdsvis 12,5 prosent og 4,1 prosent i 2012, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Dette viser at vi er på rett vei, men det går for seint, sier Solli.  

For næringslivet er det naturligvis en fordel å kunne rekruttere fra hele befolkningen når de skal få tak i de beste hodene og hendene. Mangfold lønner seg. Og det står ikke på trivselen for kvinner som velger utdanning og jobb innen byggenæringen; kvinnene trives godt i de ulike bransjene som byggenæringen omfatter.

Et kjønnsdelt arbeidsliv gjør det vanskelig å velge blant de beste når bedriftene skal ha nye medarbeidere. En undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter viser at skjev kjønnsbalanse skaper store rekrutteringsproblemer, og at 1 av 3 bedrifter ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. Av disse sier 3 av 4 at de opplever skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet. Og dersom vi ser spesifikt på BNLs medlemsbedrifter, opplever hele 37 prosent disse skjevhetene som problematiske når de skal rekruttere.

Også når det gjelder ledere innen de ulike bransjene i byggenæringen bør det komme flere kvinner, men her har en sett en positiv endring de senere årene.

– I 2019 iverksatte vi et arbeid som skal øke kvinneandelen i bygge- og anleggsnæringen, og her er framsnakking av yrkesfagene et viktig element. Vi prøver å få politikere og andre til å påvirke holdninger, satsingen på utdanning, og flere kvinner i alle ledd av næringen. Det er et systematisk arbeid, som vil betale seg over tid. Men en fersk undersøkelse blant de 20 største entreprenørene viser nå en lederandel på 19 prosent kvinner, 22 prosent i styrene, så vi er på god vei, sier Solli.

For at en skal få rettet opp i de kjønnsmessige skjevhetene er det viktig at alle som kan bidra til en ending drar i samme enden av tauet. Her har næringslivet, myndighetene, skoleverket og foreldre et felles ansvar for å vise jentene hvilke muligheter som finnes innen yrkesfagene, og oppmuntre dem til å tenke fritt og utradisjonelt.

– Flere kvinner i privat sektor vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og det vil bidra til at morgendagens arbeidsliv blir mer likestilt. 

Mange bedrifter i byggenæringen ser dette. Blant dem som ikke er fornøyd med kjønnsbalansen, finner vi også en høyere andel med en strategi for generelt mangfold, sier Solli, og legger til at bedriftene også har et særlig ansvar for å ivareta kvinnene som kommer inn i mannstunge bransjer.

– De må bruke potensialet som ligger i mangfoldet til å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Til å tilrettelegge for at det er mulig å kombinere graviditet, jobb og familieliv også i bransjer med tunge løft, reising eller skiftarbeid. For jobbene i byggenæringen er også kvinnfolkarbeid, slår BNL-sjef Nina Solli fast.