Hva må på plass for å sikre bærekraftig areal- og transportplanlegging?

De neste ti årene skal det bygges rundt 275.000 nye boliger i Norge. Det skal både fornyes og fortettes i etablert boområder, og det skal skapes helt nye lokalsamfunn. Med boligbygging følger også behov for skoler, barnehager og annen sosial infrastruktur. Og med boliger følger arbeidsplasser og reiser mellom hjem, og arbeid og fritid.

Hva må på plass for å sikre bærekraftig areal- og transportplanlegging?

 • Bruken av byvekstavtaler bør utvides til flere byer og regioner og beløpet som er satt av bør økes.
 • Boligbygging må utredes i forbindelse med byvekstavtalene i dialog med private.
 • Det er behov for standardiserte planbestemmelser som sikrer større likebehandling mellom kommunene og innad i en kommune.
 • Ved utarbeiding av arealplaner må det utarbeides plan for kostnader til aktuell infrastruktur og tilhørende kostnadsdeling som legges til grunn for avtaler mellom kommuner og utbyggere.
 • Kommunene må klargjøre sine investeringsplaner som er nødvendig for utbygging.
 • Planprosessen må legges opp slik at reguleringsrisikoen for en aktuell utbygging reduseres etter hvert som planarbeidet gjennomføres. Tunge kostnadselementer må løftes frem og håndteres på et tidligere stadium i planprosessen.
 • Kommunen bør legge til rette for tilbakeføring av merverdiavgift på teknisk infrastruktur.
 • Reguleringsprosessen og utbyggingsavtaleforhandlinger bør gjennomføres parallelt.
 • Den foreslåtte områdemodellen fra departementet må få et slik innhold av den tas i bruk av kommunene
  samtidig som den gir nødvendig forutsigbarhet for utbyggere.
 • Det må gjennomføres et felles kompetansehevingsprogram for offentlig og private aktører

Bærekraftig areal- og transportplanlegging

Bærekraftig areal- og transportutvikling

Hva må på plass for å sikre bærekraftig areal- og transportplanlegging?

 

Rapporten er utarbeidet av BNL i 2022.