- Innleieforbudet viser manglende forståelse for byggenæringen

Foto: Moment Studio

Arbeids- og sosialkomiteens innstilling om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. har blitt fremlagt. Byggenæringens Landsforening (BNL) er svært skuffet over innstillingen, som vi mener vitner om manglende forståelse for byggenæringens virksomhet.

- "Partssamarbeidet" som Regjeringen trekker frem i Hurdalsplattformen ser vi ingen spor av i denne prosessen. Det er åpenbart at Regjeringen ikke har hørt på noen av våre konstruktive innspill underveis i prosessen, sier Nina Solli, adm. direktør i BNL. 

Byggenæringen befinner seg for øyeblikket i en vanskelig markedssituasjon med kostnadssjokk og historisk etterspørselssvikt i mange av bransjene. BNL mener det derfor er svært alvorlig at Regjeringen kjører gjennom dette lovforslaget, uten å ta inn over seg hvilken krevende situasjon byggenæringen står i. Foreningen mener Regjeringens innstramninger og innleieforbud i Oslo-regionen vil gjøre denne situasjonen enda vanskeligere. 

- BNL har bedt om unntak for pågående prosjekter. Det har ikke blitt tatt hensyn til. Vi har bedt om en akseptabel overgangsperiode. Det har ikke blitt tatt hensyn til. Vi reagerer på at det er lagt opp til ikrafttredelse allerede 1. april neste år, fortsetter Solli. 

Det er skissert en minimal overgangsordning på 3 måneder "for inngåtte kontrakter for inn- og utleie av arbeidsfolk fra bemanningsforetak".  BNL forstår det slik at dette vil gjelde både lovendringen og totalforbudet mot innleie i byggenæringen i Oslo-regionen. - I det hele tatt kan vi ikke se at noen av byggenæringens argumenter har blitt tatt hensyn til i innstillingen, sier en skuffet Solli.  

BNL forventer en fortløpende evaluering av regelendringene. - Vi ser at innstramningene fra 2019 allerede har begynt å gi effekt på grunnbemanningen som har økt. Dette må i seg selv hensyntas når regelverket nå blir ytterligere innstrammet, avslutter Nina Solli. 

For å lese NHOs kommentarer til innstillinger, trykk her.

For å lese komiteens innstilling, trykk her.