Byggenæringens Landsforening

Innhold

Spørsmål og svar til forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo

Nyhet, HMS

Publisert

BNL mottar mange spørsmål om tolkning av forskriften om smitteverntiltak på byggeplasser vedtatt av Oslo kommune. Under finnes BNLs vurdering og forståelse av regelverket. Vi minner om at forskriften gjelder fra og med tirsdag 2. mars til og med fredag 23. mars (eller til forskriften blir endret).

Må de som leverer varer til byggeplassen teste seg? 

BNL vurderer det slik at varelevering ikke regnes som en del av arbeidet som utføres på byggeplassen og at dette ikke omfattes av begrensningen i forskriften § 5. Det betyr at forbudet mot å bevege seg mellom flere byggeplasser ikke gjelder. Det regnes heller ikke som en spesialistoppgave slik at kravet om testing gjelder heller ikke.  

 

Hvem defineres som spesialister og hva betyr arbeid av kortere varighet i §5?

Hensikten med bestemmelser i §5 er å begrense reising mellom byggeplasser, Det er kun nødvendig personell som skal være til stede, og det skal unngås unødvendig flytting mellom byggeplasser. For å ivareta byggenæringens behov, har Oslo kommune lagt opp til noen unntak. Dette henger sammen med at byggenæringen er spesialisert og det trengs spisskompetanse både formelt og praktisk. Arbeidene er ofte av kort varighet og avgjørende for videre drift og sikkerhet.

I dialog med Oslo kommune har BNL gitt eksempler at det kan gjelde blant annet stillasbyggere, gulvstøpere, taktekkere, rørleggere, elektrikere, ulike elementmontører, asfaltleggere, blikkenslagere og personer som jobber med kjerneboring, branntetting, oppspenning av spennkabler osv. Listen er ikke uttømmende.

Vi understreker at hensikten med bestemmelsen er å begrense bevegelse og at personell som reiser fram og tilbake mellom forskjellige byggeplasser må testes hver 7. dag.

Faller rådgiveres/prosjekterendes/kontrollerendes/byggelederes oppgaver inn under pkt. 2 i §5?
Ja, dersom deres tilstedevære er nødvendig i denne perioden og innebærer tilstedeværelse på flere byggeplasser.

Hva med de som jobber med rammeavtaler? Her er det ofte jobber går over lengre tid og mye frem og tilbake, og må skifte mellom flere steder daglig innen Oslo kommune. Må disse testes ukentlig? Gjelder alle fag.

Vilkåret om testing hver 7. dag gjelder uavhengig av avtaleformen. Poenget er at nødvendige spesialister som beveger seg mellom ulike byggeplasser med forholdsvis kortvarige oppgaver på hver byggeplass må teste seg hver 7. dag. Generelt bør en alltid vurdere om deres tilstedeværelse er nødvendig akkurat i denne perioden.

Anleggsledere/formenn som drifter mindre byggeplasser, men store nok til å komme inn under 15 dager eller 250 timer kommer vel under spesialister og må teste seg hver 7 dag? Dette vil jo gjelde mange små og mellomstore prosjekter.

Ja, under Oslo-forskriften må disse teste seg hver 7. dag.

Må alle bygningsarbeidere teste seg?

Nei. Personer som jobber på en og samme plass over tid, eller de som er ferdig med sitt arbeid på en byggeplass og skal starte opp arbeid av en viss varighet på ny byggeplass, er ikke forpliktet til å teste seg etter denne forskriften. Testkravet gjelder personer som ofte drar fram og tilbake mellom forskjellige byggeplasser i den tiden Oslo-forskriften gjelder.

Byrådet i Oslo jobber med å forsterke og målrette innsatsen med testing og smitteoppsporing på byggeplasser, så det kan bli gitt tilbud til flere.

Det gjelder ellers vanlige regler om testing dersom man har symptomer eller har vært i kontakt med noen som er smittet.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_er_syk_eller_mistenker_at_du_er_smittet_med_koronavirus/

Må man fremvise negativ test før inngang på byggeplass?
Nei. Det som forskriften legger opp til er at spesialisert personell som reiser ofte mellom byggeplasser må være under regelmessig smittemessig overvåking og dermed teste seg hver 7. dag. Arbeidsgiver må etablere rutiner for testing hver 7. dag. Ved positivt svar skal personen selvfølgelig i isolasjon.

 Kan man arbeide i påvente av prøvesvar?
Ja, den overvåkende testen hver 7. dag skal kunne gjøres parallelt med løpende arbeid. Dette forutsetter at vedkommende er uten symptomer. Dersom personen tester seg pga symptomer eller fordi man har vært utsatt for smitte er det en annen situasjon og  man bør holde seg hjemme til man har fått svar på testen.

Er det krav om at testingen blir dokumentert?
Dette er det ikke et eksplisitte krav om, men ved tilsyn vil det forventes at en kan dokumentere regelmessig testing. En enkel måte å bekrefte avlagt test er ved å ta bilde av prøvesvaret på telefonen.

Har Oslo kommune testkapasitet for å teste bygningsarbeidere, eller er dette noe som alle bedrifter må dekke?

Oslo kommune informerer at parallelt med iverksettelse av forskriften vil byrådet forsterke og målrette innsatsen med testing og smitteoppsporing på byggeplasser. Det skal ellers være lav terskel for å teste seg i eksisterende teststasjoner. Her finnes det oversikt over teststasjoner med drop-in samt mobile stasjoner:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

Personer som arbeider i Oslo, men bor utenfor kommunen, vil de få lov å teste seg i Oslo?
Testing hver 7. dag er en plikt for arbeidsgiver, og det vil derfor være naturlig at også personell med bosted utenfor bygrensen omfattes av arbeidsgivers testopplegg.

BNLs Smittevernveileder pkt. 3.4.2.2 sier at brakker skal vaskes med desinfiserende midler daglig. Hvor omfattende renhold snakker vi om under dette punktet?

FHI sier i sine råd om rengjøring til sektorer utenfor helsetjenesten at ordinære rengjøringsmidler og -metoder kan benyttes.

Vi gir følgende minimumsråd, og renholdet bør dimensjoneres opp i forhold til dette på rødt nivå, som under Oslo-forskriften:

  • Skifterom: minst 2 ganger daglig
  • Kjøkken med utstyr: minst daglig
  • Spisebord: mellom hver bordsetting

Vi vet at mutert virus overføres lettere via felles kontaktflater. Avhengig av bruk tilrår vi hyppigere renhold av typiske kontaktflater som rekkverk, dørhåndtak, bord og stoler, kjøleskap og maskiner for kaffe og te. Lett tilgjengelig håndsprit og tilsvarende bidrar også til å forbygge kontaktsmitte.

Hva menes med vakthold i §6? Kan dette gjøres av hvem som helst på byggeplassen? På større byggeplasser er dette noe som tar tid, skal alle arealer sjekke hver time?
Forskrift om smittevernstiltak for byggeplasser i Oslo kommune (Oslo-forskriften) fastsetter i § 2 andre ledd at arbeidsgiver er pliktsubjekt for oppfyllelse av forskriften.  Den enkelte arbeidsgiver er derfor ansvarlig for at vakthold etter § 6 tredje ledd gjennomføres – selv om dette ikke kommer direkte frem av ordlyden i § 6 om vakthold. Det er imidlertid svært upraktisk og ulogisk at hver arbeidsgiver skal sørge for vakthold.

Etter arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd bokstav b) plikter alle arbeidsgivere å samarbeide om å sørge for fullt forsvarlig arbeidsmiljø når det er flere virksomheter som arbeider på samme arbeidsplass. Vaktholdet handler om arbeidsmiljøet til de ansatte. Hensikten med vaktholdet er å sørge for at smittevernsreglene følges. Det har jo direkte betydning både for arbeidsmiljøet til arbeidstakerne på byggeplassen – og for samfunnet som sådan. Arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd pålegger hovedbedrift ansvaret for å samordne de enkelte virksomheters HMS-arbeid. Vi tenker derfor at det er naturlig at hovedbedrift kan løse oppgaven  med å foreta vakthold på byggeplassen. Siden hver arbeidsgiver er ansvarlig for å oppfylle kravene i Oslo-forskriften plikter alle å støtte opp under den ordningen som blir bestemt på byggeplassen vedr. vakthold.

Hvordan skal vaktrunder dokumenteres?
Det gir ikke forskriften noe svar på. Dokumentasjonen kan f. eks gjøres ved at det føres en logg med tidspunkter for vaktrundene.

Har dere noen definisjon om kohorter? Hvor mange personer maksimum kan være i en kohort? 
Som kohort menes det en definert fast gruppe av arbeidstakere som arbeider sammen. Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. En kohort er et godt utgangspunkt for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte. En veiledning for størrelsen på en kohort er prinsippet om at hvis en blir smittet i kohorten, så skal hele kohorten i karantene. Størrelsen og sammensetting av en kohort avhenger av en risikovurdering knyttet til smitterisiko.

Hvis du har en kohort på f. eks 5 stk. Må disse bruke munnbind / holde 2m innad i kohorten?
Kohorten er en gruppe som utad skal ha et bedre smittevern enn innad. Det betyr at tettere kontakt kan aksepteres innad i en kohort enn utad. Avstandskravet bør følges så langt det er mulig innad i kohorten. Dersom det ikke er mulig å holde minst 2m avstand bør det brukes munnbind.

Hvem er det som ikke trenger å teste seg hver 7. dag?
Arbeidstakere som ikke beveger seg mellom flere byggeplasser, trenger ikke å teste seg hver 7. dag. Det samme gjelder hvis man er ferdig med et prosjekt og skal over på et nytt prosjekt på annen byggeplass.

Kan man bruke støvbind som munnbind?
​Vi følger råd fra FHI om bruk av kirurgiske munnbind.

I rød sone - vil det være krav om munnbind når man ikke sitter på plassen sin, men går rundt – f. eks til toalett, kopimaskin osv?  Tilsvarende reglene på restaurant
Ja, BNL anbefaler det i bransjestandarden.

Vil tilsvarende forskrift bli gjort gjeldende i omkringliggende kommuner?
Det er ikke utelukket, men det er noe alle lokale myndighetene vurderer ut i fra smittesituasjon og forekomst av mutert virusvarianter. BNL oppfordrer alle til å følge anbefalingene fra bransjestandard uansett, uavhengig om standarden er forskriftsfestet.

Informasjon fra Oslo kommune finnes her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/byggeplasser/