Klimaplan 2021-2030: –Byggenæringen er en viktig bidragsyter for å få ned klimautslippene

Publisert

Regjeringen har lagt frem Stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030". – Vi er glad for at regjeringen har sett byggsektoren under ett i denne planen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Planen skal vise hvordan vi skal nå målene om reduserte utslipp i ikke kvotepliktig sektor gjennom reduserte utslipp.

Ett av BNLs ankepunkter til Klimakur 2030 fra våren 2020 var at byggenæringens betydning for klimagassutslippene ble usynliggjort og splittet opp.

– Klimaplan for 2021-2030 har tatt dette til følge og beskriver bygg, anlegg og eiendom i et eget kapittel med fakta som vi kjenner oss igjen i. Dette er viktig for at byggenæringen skal kunne bidra konstruktivt med store reduksjoner i de norske klimagassutslippene, sier Sandnes.

Regjeringen skriver at omlegging til en sirkulær økonomi vil være sentral for å oppfylle klimamålene og at byggsektoren er en særdeles viktig del av dette.

– Det er BNL enig i, og problemstillingene knyttet til dette i meldingen er i overensstemmelse med hva BNL har kartlagt i egen analyse. Vi venter spent på regjeringens strategi for sirkulær økonomi som skal komme til våren, sier Sandnes.

Regjeringen skal etablere felles metodikk for å måle den samlede klima- og miljøpåvirkningen fra bygg og eiendom i statlig sivil sektor, med sikte på framtidig forbedring og å etablere felles mål.

– Dette ser vi fram til. Metodikken er like relevant for private bygg og eiendom. Sammen med målet om å være teknologinøytral i krav ved innkjøp gjør dette at vi vil få en rettferdig konkurranse i bygg, anlegg og eiendom. Dette vil fremme norsk konkurransekraft, sier han.

Sandnes peker på at vi har allerede en norsk byggevareindustri som leverer godt på disse områdene fordi vi har benyttet objektive fakta om byggevarene.

I løpet av 2021 skal regjeringen legge fram en helhetlig strategi for felles klima- og miljøambisjoner for statlige bygg og eiendommer i sivil sektor. – Dette vil være særdeles nyttig for byggenæringen og skape forutsigbarhet for bedriftene.

Det skal også legges frem en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren. Regjeringen tar sikte på at anleggsplassene skal være fossilfrie i 2025.

– Dette er viktig for anleggssektoren. Vi forutsetter at dette vil skje i dialog med næringen, noe vi registrerer at regjeringen legger opp til, avslutter Sandnes.